České domácnosti měly loni na útratu 2,6 bilionu korun. Kupní síla byla nejvyšší za posledních 14 let

..

.. Zdroj: www.spolecnosti123.cz

Bohatství, ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Peníze
9
Fotogalerie

Domácnosti měly loni více peněz, jejich útrata vzrostla o 4 procenta. Úřadovala ale také inflace, která přesáhla 2 procenta. Zdražovalo hlavně jídlo a pití. Ze statistiky vyplývá růst úspor i zadlužení, především na bydlení.

Výdaje domácností loni tvořily skoro polovinu hrubého domácího produktu, meziročně se zvýšily o 4 procenta. Lidé tak více utráceli díky růstu mezd a platů. Naopak výdaje vládních institucí vzrostly loni oproti roku 2016 jen o 1,5 procenta. Dobře se dařilo průmyslu i službám.

Klíčové statistiky MPSV:

  • čistý příjem domácností (podle národních účtů) v roce 2017 nominálně vzrostl oproti roku 2016 o 5,6 procenta a průměrný měsíční příjem na obyvatele v nominálním vyjádření dosáhl hodnoty 24 842 korun (reálný meziroční růst 3,9 procenta),
  • největším zdrojem peněžních příjmů domácností byly mzdy; průměrná měsíční nominální mzda činila 29 504 korun a její meziroční dynamika růstu se z 3,7 procenta v roce 2016 zvýšila na 7,0 procent, tj. nejvíce od roku 2008,

  • příjmy domácností sociálního charakteru vzrostly jak nominálně (o 3,3 procenta), tak i reálně (o 0,8 procenta). Nárůst byl zaznamenán u příspěvku na péči, dávek nemocenského a dávek důchodového pojištění. Příjmy občanů ze všech ostatních sociálních dávek se snížily, nejvýrazněji u dávek pomoci v hmotné nouzi,
  • průměrná výše starobního důchodu dosáhla 11 826 korun (meziročně o 3,4 procenta víc); celkový počet důchodců se v prosinci 2017 meziročně zvýšil o 3,5 tis..

  • na dávkách nemocenského pojištění bylo vyplaceno o 7,7 procenta finančních prostředků více než v roce 2016,
  • na podporu v nezaměstnanosti bylo vyčerpáno o 0,4 mld. korun méně než v roce 2016, průměrný podíl nezaměstnaných osob klesl o 1,3 p. b. na 4,3 procenta; průměrná výše podpory v nezaměstnanosti činila 6 746 korun a byla o 370 korun vyšší než v roce 2016,

  • průměrná meziroční míra cenové inflace činila 2,5 procenta – největší vliv měl růst cen potravin a nealkoholických nápojů. Celkový růst nákladů domácností byl významně ovlivněn také zvýšením cen nájmů, pohonných hmot, stravování a ubytování,
  • celkový objem úvěrů domácností evidovaných u peněžních ústavů vzrostl meziročně oproti roku 2016 o 110,0 mld. Kč (+7,8 procenta) a dosáhl tak ke konci minulého roku 1 529,9 mld. Kč; rozhodující část meziročního vzestupu objemu bankovních peněžních půjček představovaly hypoteční a jiné úvěry na bydlení (1 148,1 mld. Kč), z toho se celkový objem hypotečních úvěrů zvýšil o 91,5 mld. Kč (na 1 035,6 mld. Kč),

  • domácnosti navýšily stav svých úspor, kdy se jejich celkový objem v roce 2017 meziročně zvýšil o 7,3 procenta (+160,9 mld. korun) na 2 370,2 mld. korun; domácnosti dávaly výhradně přednost spoření v netermínované formě (+211,3 mld. korun), zatímco termínované vklady se o 50,4 mld. korun snížily.

Máš zaplacený daně, uhlíři?

Pokud by domácnosti nemusely platit daně, měly by k dispozici 3 883 mld. korun, jelikož tomu tak ale není, zůstalo jim po zdanění 2 601 mld. korun (disponibilní důchod). Ten lze dle ekonomické teorie následně rozdělit mezi spotřebu a úspory. Disponibilní důchod vzrostl oproti roku 2016 nominálně o 5,6 procenta, reálně o rovná tři procenta.

Dle statistik dosáhl loni průměrný měsíční příjem na obyvatele v nominálním vyjádření hodnoty 24 842 korun (reálně vzrostl meziročně o 3,9 procenta), z toho 4 372 korun transferové platby od státu. Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v minulém roce částky 30 806 korun a reálně se zvýšil o 5,1 procenta.

Ve zprávě MPSV se lze dále dočíst, že v roce 2017 dosáhl roční čistý peněžní příjem na osobu v průměrné domácnosti 172,2 tis. korun (cca 14 348 korun měsíčně), tj. o 7,3 tis. korun více než o rok dříve.

Podíl domácností s příjmem pod hranicí chudoby dosáhl v roce 2017 úrovně 9,1 procenta. Tato hranice je definována jako 60 procent mediánu disponibilního příjmu domácnosti a pro domácnost jednotlivce činila ve sledovaném roce 11 195 korun.

U domácnosti dvou dospělých 16 792 korun měsíčně, u rodiče s dítětem do 13 let činila 14 553 korun měsíčně a pro partnerský pár se dvěma dětmi do 13 let byla 23 509 korun měsíčně.

Rozhodující část peněžních příjmů domácností tvořily mzdy. Na jejich celkových příjmech se podílely 44,7 procenty (v roce 2016 44,1 procenty). Objem mzdových prostředků, který se loni vyplatil v celém hospodářství byl 1 415 mld. korun (nominálně o 8,9 procenta více).

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosáhla za celý rok 2017 výše 29 504 korun, což představovalo meziroční nominální nárůst o 7,0 procent, tj. o 1 929 korun. V absolutním vyjádření se jednalo o nejvyšší nominální zvýšení průměrné mzdy od roku 2000.

Medián mezd (prostřední hodnota mzdového rozdělení) dosáhl ve 4. čtvrtletí roku 2017 úrovně 27 320 korun. Dle MPSV došlo loni k významnému zvýšení kupní síly výdělků zaměstnanců, které bylo největší za posledních čtrnáct let.

Mezi další příjmy domácností patřily loni sociální transfery (509,2 mld. korun) a ostatní příjmy (1 240 až 1 245 mld. korun). Do těch lze řadit příjmy z podnikání, z majetku, přijaté půjčky, příjmy z pojištění, úroků, ze zahraničí, dary, výhry, příjmy z dědictví a šedé ekonomiky.

Zpráva MPSV toho mapuje mnohem víc, dohledáte ji zde.