Kdy se započítává doba péče do důchodu | e15.cz

Kdy se započítává doba péče do důchodu

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Někdy je nutné pečovat o blízkého člena rodiny. Bude mít tato doba, kdy nemůžeme chodit do práce, nějaký vliv na náš budoucí důchod? V jakých případech a za jakých podmínek se doba péče pro nárok na důchod a jeho výši započítá? 

Péče o děti

Pokud pečujeme o dítě ve věku do čtyř let, je tato doba náhradní dobou pojištění. Započítává se v plném rozsahu. Je to tedy podobné, jako kdybychom pracovali. A to i přesto, že během této péče nebylo placeno pojistné na důchodové pojištění. Pokud bylo pečováno o více dětí do čtyř let, doba péče bude započítána pouze jednou.

„Doba péče o dítě do 4 let se prokazuje až při podávání žádosti o důchod, a to rodným listem dítěte (či jiným dokladem prokazujícím vztah k dítěti) a čestným prohlášením o době a rozsahu péče. Pro toto prohlášení existuje speciální tiskopis, který žadatel o důchod obdrží na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ),“ uvádí Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ.

Pokud by rodič chtěl zůstat doma s dítětem starším čtyř let, měl by zvážit, zda by nebylo dobré přihlásit se k dobrovolnému důchodovému pojištění.

Osoby závislé na péči druhých

„Péče o osoby, které jsou pro svůj nepříznivý zdravotní stav závislé na pomoci druhé osoby, je také náhradní dobou pojištění a započítává se pro důchod. Musí se však jednat o dobu osobní péče o osobu mladší 10 let závislou na pomoci druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost) a o dobu osobní péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na pomoci druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (středně těžká, těžká a úplná závislost). Osoba poskytující péči a osoba uznaná v příslušném stupni závislosti spolu musí žít v domácnosti – tato podmínka není vyžadována u péče o osoby blízké a od 1. 9. 2018 též u asistenta sociální péče podle § 83 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. V období před 1. 1. 2007 se za náhradní dobu pojištění považuje péče o osobu v různém stupni bezmocnosti nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči,“ vysvětluje ČSSZ.

Tato doba péče je pro potřeby důchodu započítána stejně jako zaměstnání. V případech, kdy péče o osobu závislou byla delší než 15 let, je zákonem stanoven specifický způsob výpočtu. Dojde ke dvojímu výpočtu procentní výměry důchodu, a to tak, že doba péče se bude považovat buď za dobu vyloučenou, nebo za dobu pojištění s příjmy odpovídajícími částkám vyplaceného příspěvku na péči. Platí zásada, že pečující osobě bude přiznána výše důchodu, která je pro ni výhodnější.

Pokud chcete dobu péče o blízkou osobu do důchodu, ať už starobního nebo invalidního, započítat, musíte ji prokázat rozhodnutím OSSZ. To totiž v rozhodování o důchodu slouží jako doklad o tom, jak dlouho a v jakém rozsahu jste o osobu závislou pečovali. O toto rozhodnutí můžete požádat kdykoliv po skončení péče.

Jestliže vaše pečování trvá i v době, kdy o důchod žádáte, stejně o rozhodnutí musíte požádat. Pokud o osobu pečovalo více osob, bude si o potvrzení moct požádat pouze ta osoba, která pečovala v největším rozsahu.

Co je potřeba dodat k žádosti

Když jdete žádat o rozhodnutí, musíte předložit pochopitelně doklady totožnosti, potvrzení krajské pobočky Úřadu práce o vzniku stupně závislosti a o době poskytování příspěvku na péči o závislou osobu a také popis průběhu vykonávané péče. Dále bude třeba prokázat vztah k pečované osobě (například rodnými nebo oddacími listy).

Pokud jste pečovali o osobu, se kterou nejste v přímém příbuzenském vztahu, bude potřeba prokázat společnou domácnost čestným prohlášením. Jestliže už osoba, o kterou se pečovalo, zemřela, dokládá se úmrtní list.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka