Kontrolní hlášení: Termíny a kdy ho nemusíte podávat | e15.cz

Kontrolní hlášení přehledně: termíny a pokyny jak ho vyplnit

onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Institut kontrolního hlášení, kterým došlo od roku 2016 k významnému rozšíření administrativních povinností v oblasti DPH, nedoznal za poslední roky žádných významnějších změn. Je ale třeba připomenout, že kontrolní hlášení patří ze strany finanční správy k jedné z nejpřísněji sankcionovaných oblastí. 

Kontrolní hlášení je daňovým dokumentem, který pomáhá v boji proti daňovým únikům. Podává se elektronicky každý měsíc nebo kvartálně. 

Kdo podává kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení podávají všechny fyzické a právnické osoby – plátci daně z přidané hodnoty (DPH). Neplátci DPH kontrolní hlášení nepodávají a stejně tak plátce DPH, který uskutečňuje výhradně plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet. 

Termíny dokdy podat kontrolní hlášení

Právnické osoby podávají kontrolní hlášení každý měsíc vždy do 25. respektive do 25. dne kalendářního měsíce. Fyzické osoby podávají kontrolní hlášení podle zdaňovacího období. To znamená, že měsíční plátci podávají kontrolní hlášení měsíčně a čtvrtletní plátci čtvrtletně ve lhůtě stanovené pro podání přiznání.

Kontrolní hlášení a DPH

Většina českých živnostníků je čtvrtletním plátcem DPH a za neplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením jim hrozí vysoké pokuty. Nejnižší tisícikorunová pokuta je udělena v případě, že se kontrolní hlášení podá opožděně, ale ještě před výzvou finančního úřadu.

„Pokud došlo k prodlení v daném kalendářním roce poprvé, tato pokuta je poplatníkovi automaticky odpuštěna,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Pokuty a kontrolní hlášení

Sankce se mohou snadno vyšplhat i k 50 tisíci korunám. Například pokud poplatník podá kontrolní hlášení až na základě výzvy správce daně, tedy v zákonné lhůtě kontrolní hlášení vůbec nepodá, může mu být vyměřena pokuta 10 tisíc korun. Pokud pak svou chybu nenapraví do 5 pracovních dnů od přijetí výzvy, pokuta může být až pět krát vyšší.

Prominutí pokuty

„Tyto pokuty může správce daně také prominout, ale pouze z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit,“ dodává Gabriela Ivanco. V tomto případě musí poplatník podat žádost o prominutí, a to nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti pokutu zaplatit.

Za závažné ztěžování a maření správy daní z důvodu neplnění zákonných povinností souvisejících s kontrolním hlášením (tj. např. když plátce DPH dlouhodobě nepodává kontrolní hlášení, ačkoliv má tuto povinnost) může být udělena pokuta až do výše 500 tisíc korun.

Nulové kontrolní hlášení

„V případě podávání nulového daňového přiznání k DPH se kontrolní hlášení nepodává. Kontrolní hlášení zároveň nemají povinnost podávat identifikovatelné osoby,“ uvádí Pavla Hadrabová ze společnosti Mazars.

Jaké údaje se uvádí v kontrolním hlášení?  

V kontrolním hlášení se uvádí podrobnější údaje než v samotném daňovém přiznání k DPH, kde jsou uvedeny pouze souhrnné částky. V kontrolním hlášení jsou uvedeny údaje o každé transakci zvlášť. Součty oddílů kontrolního hlášení musí odpovídat příslušným řádkům daňového přiznání k DPH.

Důležitým kontrolním mechanismem je, že stejnou obchodní transakci uvádí odběratel i dodavatel. Podávání kontrolního hlášení má přispět ke snižování šedé ekonomiky a odhalování podezřelých obchodní transakcí. Žádné speciální údaje se však v kontrolním hlášení uvádět nebudou, vždy se uvádí pouze základní údaje z faktur.

Nesrovnalosti u stejné obchodní transakce  

Stejnou obchodní transakci by tedy měl uvést do kontrolního hlášení odběratel i dodavatel. V případě, že finanční úřad zjistí nesrovnalosti, obdrží oba od finančního úřadu výzvu, na základě které budou muset nesrovnalosti v zákonné pětidenní lhůtě odstranit.

„Častou chybou, kterou plátci DPH v kontrolním hlášení dělají, je uvádění variabilního symbolu místo čísla daňového dokladu. Tato chyba pak generuje na straně dodavatele i odběratele výzvu ze strany finančního úřadu, proto doporučujeme správně nastavit účetní systém, aby byla do kontrolního hlášení propisována správná data,“ dodává Pavla Hadrabová ze společnosti Mazars.

Pokyny k podání kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení musí být podáno pouze elektronicky, a to buď prostřednictvím datové schránky, nebo přes aplikaci EPO na portálu Finanční správy. Pro podání kontrolního hlášení není tedy nutné mít zřízenu datovou schránku. Při podání kontrolního hlášení musí být ve formuláři vždy uvedeno ID datové schránky nebo email podávající osoby.

V části A kontrolního hlášení se uvádí plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. V části B se potom uvádí plnění, u nichž je uplatňován odpočet daně, a přijatá plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. Například v oddílu A.4. kontrolního hlášení je nutné uvádět DIČ dodavatele, evidenční číslo daňového dokladu uvedené na dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty a základ daně a výši daně.

Formulář kontrolního hlášení

Formulář kontrolního hlášení naleznete na stránce daňového portálu finanční správy v položce Elektronická podání pro finanční správu. Zde kliknete na položku elektronické formuláře a zde pod nadpisem Daň z přidané hodnoty najdete položku kontrolní hlášení DPH.

Autor: onk

Mzdová kalkulačka