Revoluce v zakládání společností: Elektronický notářský zápis na základě videokonference

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Ilustrační foto
2
Fotogalerie

Karanténní opatření spojené s koronavirem nás poučila o tom, že snížení administrativní náročnosti a digitalizace v právu obchodních společností je rozhodně třeba. Příštím krokem by mohlo být zakládání společností elektronickým notářským zápisem na základě videokonference. Uvedené řešení je součástí navrhované novely notářského řádu, kterou budou v brzké době projednávat poslanci.

Návrh má umožnit zakládání společnosti s ručením omezeným on-line bez fyzické přítomnosti u notáře. Jak uvádí důvodová zpráva, v dědických a rodinných záležitostech se s elektronizací prozatím nepočítá, neboť tam je osobní kontakt notáře a účastníků nezastupitelný.

Prokazování totožnosti by mělo probíhat s využitím videokonferencí a identifikačního dokladu s elektronickým čipem. O založení společnosti bude možno sepsat notářský zápis v elektronické podobě. Tam, kde je vyžadován vlastnoruční podpis účastníků, bude notářský zápis podepsán uznávaným a elektronickým podpisem. Úřední razítko a vlastnoruční podpis notáře nahradí jeho kvalifikovaný elektronický podpis.

Ověření totožnosti zakladatele je nezbytné

Podle prezidenta Notářské komory ČR Radima Neubauera se do budoucna přechodu do on-line prostředí nevyhneme, přesto však musíme klást dostatečný důraz na spolehlivou identifikaci žadatele.

„V Česku jsou daňové úniky a hospodářská kriminalita často provozovány prostřednictvím tzv. bílých koní. Proto považujeme za prioritní spolehlivý identifikační nástroj, díky kterému budeme vědět, kdo s námi během video hovorů o založení obchodní společnosti opravdu komunikuje a zda doklady, které předkládá, jsou opravdu žadatele a nejedná se o podvrhy,“ uvedl k návrhu Neubauer.

Dílčí urychlení zakládání firem přinesla i tzv. velká novela zákona o obchodních korporacích, která s účinností od 1. ledna 2021 umožní složit peněžitý vklad do notářské úschovy, nepřesahuje-li základní kapitál částku 20 tisíc korun. Tím odpadne povinnost splácet kapitál na zvláštní účet u banky zřízený správcem vkladu.

Zakládání společností na základě elektronického notářského zápisu s ověřením totožnosti prostřednictvím videokonferencí a čipových průkazů je krokem k plně elektronickému řešení. „Díky procesu navrhovanému novelou notářského řádu budeme schopni žadatelům založit obchodní společnost za pouhou hodinu,“ míní Radim Neubauer.

Oprávnění k podnikání bude možno získat dodatečně

Brzdou ve stávajícím procesu zakládání společností však není vyhotovení notářského zápisu, ale mezikrok, v němž musí založená společnost před zápisem do obchodního rejstříku získat oprávnění k podnikání.

Lhůta pro vydání výpisu z živnostenského rejstříku totiž činí pět pracovních dnů, nepodaří-li se podnikateli domluvit se živnostenským úřadem na individuální lhůtě. Ani elektronické ohlášení živnosti na věci nic nemění. „Pokud je ohlášení živnosti podáno elektronicky, nezíská podnikatel předběžný výpis obratem on-line, neboť živnostenský úřad musí nejprve posoudit, zda ohlašovatel splnil zákonné podmínky pro vznik živnostenského oprávnění,“ upozornila Miluše Trefancová z tiskového oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu.

V rámci implementace evropské směrnice o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností navrhlo ministerstvo řešení, v němž by mělo být umožněno založit kapitálovou společnost on-line bez předmětu podnikání.

„Společnost by pak nabyla oprávnění k podnikání – živnostenskému či jinému – až po, anebo zároveň se vznikem společnosti. To by významně zjednodušilo celý proces jak založení, respektive vzniku společnosti, tak následné získání oprávnění k podnikání,“ uvedla Trefancová s tím, že v současné době Ministerstvo spravedlnosti pracuje na IT koncepci oběhu dat. Návrh legislativně-technického řešení má být vládě předložen letos v listopadu.