Staráte se o registrovaného partnera nebo sourozence? Pak máte nárok na ošetřovné

Kdy máte nárok na ošetřovné? (ilustrační foto)

Kdy máte nárok na ošetřovné? (ilustrační foto) Zdroj: Shutterstock

Překážky v práci, kvůli kterým zaměstnanec nemůže vykonávat práci, mají své specifické případy. Ošetřovat lze osoby ve společné domácnosti, nebo přímé linii vztahů. Nárok na pracovní volno a dávku z nemocenského ošetření má pracovník i v případě, že se stará o nemocného sourozence, registrovaného partnera nebo spolubydlícího.

Podpisem pracovní smlouvy se zaměstnanec zavazuje pracovat pro zaměstnavatele v předem stanoveném čase. Existují ale důvody, proč práci vykonávat nelze. Pro překážky na straně zaměstnance platí, že je musí prokázat. Mezi nejčastější patří dočasná pracovní neschopnost nebo péče o jinou nemocnou osobu.

Jedna z nejčastějších překážek na straně zaměstnance je dočasná pracovní neschopnost. Jde o tělesnou nebo duševní indispozici, jejímž důvodem může být nemoc, úraz nebo nařízená karanténa.

„Posouzení pracovní neschopnosti je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře, který na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) zasílá oznámení o vzniku, pokračování a ukončení nemoci. Zaměstnavatel je o nemoci svého pracovníka informován prostřednictvím elektronického přístupu. Zaměstnanec je povinen dodržovat stanovená opatření, jako například zdržovat se v daném čase na uvedené adrese,“ říká Ivana Brancuzká, Country manažerka poradenské společnosti Crowe.

Během prvních 14 dní náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 procent průměrného výdělku. Ten je redukován obdobným způsobem jako nemocenské dávky, které vyplácí ČSSZ od 15. dne.

Zaměstnanci většinou obdrží 60 procent čisté mzdy, nicméně s rostoucí mzdou zaměstnance se toto procento snižuje, neboť průměrný výdělek, je krácen pomocí takzvaných redukčních hranic, které postupně limitují výši náhrady. Zaměstnavatel může poskytnout vyšší náhradu, než jakou mu ukládá zákon, ale musí myslet na dvě věci. Náhrada nesmí přesahovat neredukovaný průměrný výdělek a částka přesahující zákonné minimum podléhá na straně zaměstnance zdanění a odvodům na zdravotní i sociální pojištění.

Ošetřovat můžete dítě do deseti let, ale i spolubydlícího

Pokud rodič pečuje o nemocné dítě do deseti let, ošetřovné automaticky zakládá jeho nárok na pracovní volno a dávku z nemocenského pojištění.

Ošetřovat můžete i jiné osoby, pokud to nezbytně vyžaduje jejich zdravotní stav. U některých ošetřovaných osob je vyžadováno, aby s nimi daný zaměstnanec bydlel ve společné domácnosti. To se netýká vztahů v přímé linii, tedy například rodič-dítě, prarodič-vnuk. Dále není vyžadována mezi manželi, registrovanými partnery, sourozenci, u rodičů manžela nebo registrovaného partnera.

„Teoreticky je možné čerpat ošetřovné i na spolubydlícího ve společné domácnosti, pokud to jeho zdravotní stav nezbytně vyžaduje. Zaměstnavatel je povinen v tomto případě nepřítomnost omluvit. Zajímavostí je, že neexistuje limit pro délku této překážky. Zaměstnavatel má povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance po celou dobu, kdy je vyžadováno ošetřovné, bez ohledu na to, zda má zaměstnanec nárok na dávku ošetřovného, která je standardně vyplácena po dobu devíti dnů,“ uzavírá Brancuzká s tím, že většinu tohoto času nebude finančně zajištěn.