Ošetřovné: Jak na výpočet OČR. Kdo má nárok, jak se počítá a kde najít formulář

Školka - foto ilustrační

Školka - foto ilustrační Zdroj: profimedia

Onemocněl vám nečekaně člen rodiny? Pokud s vámi sdílí domácnost, můžete využít možnosti ošetřovného. Kolik peněz za ošetřování člena rodiny dostanete? Pomůže vám naše kalkulačka OČR.

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, kterou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Nárok na ošetřovné není automatický, musí být splněny zákonné podmínky a zaměstnanec musí být účasten na nemocenském pojištění.

Kalkulačka OČR: Spočítejte si výši ošetřovného >>>

Ze zákona má nárok na ošetřovné pouze zaměstnanec, a to z důvodu:

a) Ošetřování

1) Dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz.

2) Jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytné ošetřování fyzickou osobou.

b) Péče o dítě mladší 10 let, protože jsou splněny zákonné podmínky uvedené v § 39, odstavci 1) zákona o nemocenském pojištění (např. dítě nemůže být ve školském zařízení z důvodu karantény, uzavření školského zařízení z důvodu havárie…).

Nárok na ošetřovné nemají OSVČ nebo osoby zaměstnané na DPP

Nárok na ošetřovné nevzniká ani zaměstnaným rodičům dětí, na něž pobírá jiná osoba rodičovský příspěvek nebo penežitou pomoc v mateřství. Neplatí to ovšem pokud osoba, která pobírá jeden z uvedených příspěvků, onemocní, utrpí úraz, porodí nebo je osobě nařízena karanténa. 

Nárok na ošetřovné dále nevzniká:

  • zaměstnancům během prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti,
  • osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), a to i v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění,
  • lidem zaměstnaným na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo na dohodu o provedení práce (DPP),
  • zaměstnancům, kterým skončil pracovní poměr, nevztahuje se na ně ochranná lhůta po skončení zaměstnání.

Příklad: OSVČ a dobrovolné nemocenské pojištění

Podnikatelka Kateřina si platí dobrovolné nemocenské pojištění. V případě péči o nemocnou dceru podnikatelce Kateřině nárok na ošetřovné nevzniká. Osoby samostatně výdělečně činné nemohou ošetřovné pobírat ani při měsíční platbě dobrovolného nemocenského pojištění.

Příklad: Ukončení pracovního poměru

Zaměstnanci Milanovi skončil pracovní poměr 31. března 2022. Panu Milanovi onemocněl syn 3. května. Panu Milanovi nárok na ošetřovné nevznikl, neboť nebyl zaměstnaný a pro výplatu ošetřovného není, na rozdíl od mateřské nebo nemocenské, stanovena ochranná lhůta po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění. 

Příklad: Pobírání rodičovského příspěvku

Panu Jaroslavovi onemocněla dcera Romana (2 roky). Panu Jaroslavovi nevzniká nárok na ošetřovné, přestože pracuje na standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou a z hrubé mzdy mu je každý měsíc sraženo sociální pojištění. Důvodem je skutečnost, že manželka pana Jaroslava pobírá rodičovský příspěvek z důvodu péče o dítě a v takovém případě nemůže zaměstnanec ošetřovné pobírat.

Ošetřovné a rodič samoživitel

Základní délka pobírání ošetřovného činí maximálně 9 kalendářních dní. Rodič samoživitel může pobírat ošetřovné maximálně po dobu 16 kalendářních dní. Za rodiče samoživitele se pro účely nároku na ošetřovné považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.

Žádost o ošetřovné - formulář 2022

Žádost o ošetřovné se nemusí podávat například pomocí formuláře. Pravidla pro vyplácení ošetřovného i dlouhodobého ošetřovného jsou totiž ukotvena v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Hlavní podmínkou je účast na nemocenském pojištění jako zaměstnanec. Účast na nemocenském pojištění obvykle vzniká v den nástupu do zaměstnání a zaniká dnem ukončení pracovního poměru.

O potřebě ošetřování rozhoduje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Zaměstnanec ho neprodleně předá svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky postoupí dále příslušné OSSZ. Tím je podána žádost o ošetřovné.

Formulář, musí žadatel o ošetřovné vyplnit pouze v případě kdy je například z důvodu epidemie uzavřeno výchovné zařízení (škola, školka). Formulář, respektive tiskopis s názvem Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, vystaví žadateli výchovné zařízení, které dítě navštěvuje. Žadatel, potažmo zaměstnanec poté musí vyplnit část B tiskopisu a vše předat svému zaměstnavateli. Formulář lze vyplnit online na webu ČSSZ.

Výpočet ošetřovného v roce 2022

Základním vstupním údajem pro výpočet ošetřovného je, stejně jako u ostatních nemocenských dávek, denní vyměřovací základ, který se zpravidla vypočítá za předchozích 12 kalendářních měsíců. Denní vyměřovací základ se při výpočtu ošetřovného redukuje.

V roce 2022 se bude redukovat následovně:

  • Do první redukční hranice (do 1 298 korun) z 90 procent, ve druhé redukční hranici (od 1 298 korun do 1 946 korun) z 60 procent a ve třetí redukční hranici (od 1 946 korun do 3 892 korun) z 30 procent. K částce denního osobního vyměřovacího základu nad 3 892 korun se nebude přihlížet.
  • Ošetřovné je nyní opět ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu. (Krizové ošetřovné bylo počítáno ve výši 80 procent denního vyměřovacího základu.).

Příklad: Nemocné dítě

Paní Simona má hrubou mzdu 40 000 korun. Jak vysoké ošetřovné za 7 kalendářních dní bude paní Simona pobírat při péči o nemocného syna?

  • Neredukovaný denní vyměřovací základ je 1 315,07 koruny (40 000 korun x 12 měsíců: 365 dní).
  • Zápočet z první redukční hranice je 1 168,20 koruny (1 298 korun x 90 procent) a zápočet z druhé redukční hranice je 10,42 koruny (1 315,07 koruny - 1 298 korun) x 60 procent).
  • Redukovaný denní vyměřovací základ je tedy 1 179 korun (1 168,20 koruny + 10,24 koruny, zaokrouhleno na koruny nahoru).
  • Denní ošetřovné činí 708 korun (1 179 korun x 60 procent, zaokrouhleno na koruny nahoru)

Paní Simona bude mít nárok na týdenní ošetřovné ve výši 4 956 korun (708 korun x 7 dní).