OSVČ a firmy v Česku hřeší na pojištění odpovědnosti i majetku

OSVČ a firmy v Česku hřeší na pojištění odpovědnosti i majetku

OSVČ a firmy v Česku hřeší na pojištění odpovědnosti i majetku Zdroj: Shutterstock

Jak jsou na tom s pojištěním majetku a odpovědnosti firmy a podnikatelé? Podle statistik má pojištění odpovědnosti sjednáno jen zhruba deset procent firem a živnostníků. V Česku podnikají dva miliony lidí a funguje přes půl milionu firem.

Z toho vyplývá, že pouze každý desátý podnikatelský subjekt má pojištění pro případ způsobení větší škody. 

„Velmi často se potkáváme s klienty, kteří mají jako svou hlavní činnost podnikání, ale bohužel bez pojištění. Ve většině případů je ani nenapadlo, že by se daná činnost a podnikatelský majetek daly pojistit. Anebo si myslí, že jsou kryti v rámci stávajících pojistek domácnosti nebo občanské odpovědnosti,“ popisuje zkušenosti z praxe finanční poradce skupiny Partners Jiří Matusík.

Jako hlavní podnikatelská pojištění označuje pojištění majetku a pojištění odpovědnosti. U prvního z nich se nejčastěji jedná o pojištění rizika živelní pohromy, vodovodní škody nebo třeba odcizení. Zatímco u pojištění majetku tolik neznámých nepanuje, u pojištění odpovědnosti se docela obtížně určuje riziko i výše pojistného plnění.

„Je potřeba si uvědomit, že chybu může udělat kdokoliv a všichni podnikatelé poskytující odborné služby mohou způsobit škody svým klientům nebo někomu dalšímu. Tyto škody pro ně v mnoha případech mohou mít i likvidační důsledky. Samotné pojištění může zmírnit finanční důsledky nepředvídatelné události. A hlavně umožní to, že se podnikatelé budou moci nadále věnovat své práci,“ vysvětluje.

Pojištění odpovědnosti a hlavní rizika

Rozsah krytí pojišťoven v oblasti pojištění odpovědnosti se hodně liší. Jiří Matusík tvrdí, že je potřeba vždy velmi detailně prozkoumat, co a komu která pojišťovna vlastně nabízí. Důležitá jsou rizika, jako je škoda na věci či újma na zdraví způsobená někomu jinému při podnikání. Podstatné je také riziko následné finanční škody vzniklé v souvislosti se škodou na věci či újmou na zdraví.

Za zvážení stojí pojištění škody nebo újmy způsobené zaměstnancem pojištěného. V praxi jde o regresní náhrady nákladů zdravotní pojišťovny, které vynaložila na léčbu svého pojištěnce a které uhradila zdravotnickému zařízení z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Za vzniklou škodu přitom ale odpovídá pojištěný. Obdobně se toto připojištění vztahuje i na náhrady škody institucím, které vyplácejí nemocenské pojištění.

„A pak tu máme škody na věcech vnesených a odložených na místě k tomu určeném, duševní útrapy osobám blízkým, škody způsobené vlastnictvím, držbou nebo pronájmem nemovitosti a škoda způsobená vadným výrobkem,“ doplňuje výčet Jiří Matusík.

Podle něj je výše jmenovaný seznam rizik jen jakýmsi základem. V závislosti na konkrétní činnosti podnikatelského subjektu doporučuje případně připojistit další rizika, jako jsou čistě finanční škody, škody na věcech cizích, užívaných a převzatých, škody či újmy způsobené sesedáním, sesouváním půdy, poddolováním, škody na životním prostředí či ekologická újma.

Majetkové pojištění a hlavní rizika

Do movitého majetku patří hlavně vlastní věci užívané při podnikatelské činnosti. Často jde o zásoby, zboží, nedokončenou výrobu, ale i cizí věci užívané a převzaté kvůli provedení nasmlouvané práce. Součástí movitého majetku jsou třeba i peníze, cennosti a umělecké předměty.

„Tady je důležité si uvědomit, že se jedná o majetek vedený v rámci účetnictví společnosti, případně cizí věci jasně doložitelné na základě smlouvy, objednávky a podobně,“ upozorňuje Matusík.

Mezi základní rizika, která se pojišťují, patří živelní pohroma. To je požár, výbuch, úder blesku nebo i pád letadla. Tato rizika se „po pojišťovácku“ nazývají FLEXA. Další živelní rizika rozšiřují základ o události, jako jsou vichřice a krupobití, sesuvy půdy, zřícení skal, pád laviny, zemětřesení, pád stromu nebo nějakého předmětu. Patří sem ale i tíha sněhu nebo námrazy, záplava a povodeň. Dále také vodovodní škody, kouř, přepětí nebo podpětí v elektrické síti a náraz dopravního prostředku. Mnohé překvapí to, že se dá pojistit i proti aerodynamickému třesku či přetlaku nebo zamrznutí vody v potrubí či poddolování.

„Mezi další významná pojišťovaná rizika se řadí odcizení a vandalismus. Pojišťovna kryje případy, kdy dojde ke krádeži vloupáním. A jenom doplním, že zloděj musí překonat překážku. Neplní se takzvaná prostá krádež, kdy zloděj něco zcizil bez toho, aby musel překonat nějaký zábranný mechanismus,“ vysvětluje finanční poradce.

Vandalismem se pak míní úmyslné poškození věcí, ať už zjištěným, nebo nezjištěným pachatelem. Speciální pojištění pak kryje rizika odcizení věcí během přepravy nebo odcizení peněz. Spíše ke zvláštním druhům pojištění pak patří krytí rizik přerušení provozu nebo přepravy vlastního zboží a materiálu.

Text vznikl ve spolupráci s poradenskou společností Partners.