Ošetřovné 2020 - OČR: Příklady, výpočet a kalkulačka | E15.cz

Výše ošetřovného v roce 2020: Jak se počítá?

Petr Gola

V souvislosti s uzavřením základních škol mají rodiče možnost situaci prostřednictvám nároku na ošetřovné.

Ošetřovné 2020

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, kterou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Nárok na ošetřovné není automatický, musí být splněny zákonné podmínky a zaměstnanec musí být účasten na nemocenském pojištění.

Ze zákona má nárok na ošetřovné pouze zaměstnanec, a to z důvodu:

a) Ošetřování

1) Dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz.

2) Jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytné ošetřování fyzickou osobou.

b) Péče o dítě mladší 10 let, protože jsou splněny zákonné podmínky uvedené v § 39, odstavci 1) zákona o nemocenském pojištění (např. dítě nemůže být ve školském zařízení z důvodu karantény, uzavření školského zařízení z důvodu havárie…).

Příklad: OSVČ a dobrovolné nemocenské pojištění

Podnikatelka Kateřina si platí dobrovolné nemocenské pojištění. V případě péči o nemocnou dceru podnikatelce Kateřině nárok na ošetřovné nevzniká. Osoby samostatně výdělečně činné nemohou ošetřovné pobírat ani při měsíční platbě dobrovolného nemocenského pojištění.

Kalkulačka: Spočítejte si výši ošetřovného >>>

Příklad: Ukončení pracovního poměru

Zaměstnanci Milanovi skončil pracovní poměr 31. října 2019. Panu Milanovi onemocněl syn 3. listopadu. Panu Milanovi nárok na ošetřovné nevzniká, neboť aktuálně není zaměstnaný a pro výplatu ošetřovného není, na rozdíl od mateřské nebo nemocenské, stanovena ochranná lhůta po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění. 

Příklad: Pobírání rodičovského příspěvku

Panu Jaroslavovi onemocněla dcera Romana (2 roky). Panu Jaroslavovi nevzniká nárok na ošetřovné, přestože pracuje na standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou a z hrubé mzdy mu je každý měsíc sraženo sociální pojištění. Důvodem je skutečnost, že manželka pana Jaroslava pobírá rodičovský příspěvek z důvodu péče o dítě a v takovém případě nemůže zaměstnanec ošetřovné pobírat.

Osamělí rodiče pobírají ošetřovné 16 dní

Základní délka pobírání ošetřovného činí maximálně 9 kalendářních dní, osamělí rodiče mohou ošetřovné maximálně pobírat po dobu 16 kalendářních dní. Za osamělého rodiče se pro účely nároku na ošetřovné považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.

Výpočet ošetřovného v roce 2020

Základním vstupním údajem pro výpočet ošetřovného je, stejně jako u ostatních nemocenských dávek, denní vyměřovací základ, který se zpravidla vypočítá za předchozích 12 kalendářních měsíců. Denní vyměřovací základ se při výpočtu ošetřovného redukuje.

V roce 2020 se bude redukovat následovně:

- Do první redukční hranice (do 1 162 korun) z 90 procent, ve druhé redukční hranici (od 1 162 korun do 1 742 korun) z 60 procent a ve třetí redukční hranici (od 1 742 korun do 3 484 korun) z 30 procent. K částce denního osobního vyměřovacího základu nad 3 484 korun se nebude přihlížet.

- Denní ošetřovné bude následně činit, stejně jako v minulých letech, 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu.

Příklad: Nemocné dítě

Paní Simona má hrubou mzdu 37 400 korun. Jak vysoké ošetřovné za 7 kalendářních dní bude paní Simona pobírat při péči o nemocného syna?

·         Neredukovaný denní vyměřovací základ je 1 229,59 koruny (37 400 korun x 12 měsíců: 365 dní).

·         Zápočet z první redukční hranice je 1 045,80 koruny (1 162 korun x 90 procent) a zápočet z druhé redukční hranice je 40,55 koruny (1 229,59 koruny - 1 162 korun) x 60 procent).

·         Redukovaný denní vyměřovací základ je tedy 1 087 korun (1 045,80 koruny + 40,55 koruny, zaokrouhleno na koruny nahoru).

·         Denní ošetřovné činí 653 korun (1 087 korun x 60 procent, zaokrouhleno na koruny nahoru)

Paní Simona bude mít nárok na týdenní ošetřovné ve výši 4 571 korun (653 korun x 7 dní).

Kalkulačka OČR: Spočítejte si výši ošetřovného >>>

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka