Vedlejší činnost OSVČ: Jak na daňové přiznání a odvody pojištění, když podnikáte při zaměstnání

Jste při zaměstnání  zároveň OSVČ? Na vedlejší činnost se vztahují daně a odvody

Jste při zaměstnání zároveň OSVČ? Na vedlejší činnost se vztahují daně a odvody Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Daňové přiznání OSVČ
Daňové přiznání OSVČ
Daňové přiznání OSVČ
5
Fotogalerie

I zaměstnanci mohou mít pravidelný příjem ze samostatné výdělečné činnosti. Jaké daně se platí z příjmu z podnikání? Jak je to se slevou na poplatníka? Musí se platit sociální a zdravotní pojištění, když se odvádí ze zaměstnání?

Podnikající zaměstnanci odvádí daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění ze mzdy v zaměstnání, to však neznamená, že jsou daňově osvobozeni od daní z podnikání. Jaké mají daňové povinnosti?

Daňové přiznání vyplnit musíte

Zaměstnanci s příjmem ze SVČ (samostatné výdělečné činnosti) nemohou svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně a musí si sami vyplnit daňové přiznání. K vyplnění daňového přiznání budou OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) od zaměstnavatele potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech a vyplní klasický čtyřstránkový daňový formulář.

Sleva na poplatníka náleží jednou

V daňovém přiznání uplatní podnikající zaměstnanci slevu na poplatníka v plném rozsahu 30 840 korun. U zaměstnavatele však mají tyto OSVČ během roku podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu měsíční zálohové daně uplatňují měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun.

Slevu na poplatníka lze uplatnit pouze jednou. To znamená, že za celý rok 2023 ve výši 30 840 korun, přičemž tato částka bude vyčerpána během roku již při výpočtu měsíčních záloh ze zaměstnání. Zjednodušeně řečeno daň z příjmu pouze ze samostatné výdělečné činnosti bude 15 procent z daňového základu (počítáme, že celý daňový základ nebude podléhat vyšší 23procentní sazbě daně). 

Vedlejší samostatná výdělečná činnost

V případě,že jste OSVČ při zaměstnání, se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištěnínemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu při hlavní samostatné výdělečné činnosti. 

Sazby pojistného a skutečný vyměřovací základ

Sociální i zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta a sazba sociálního pojištění 29,2 procenta. Zaměstnanci pracující zároveň jako OSVČ tak musí odevzdat i přehledy pro příslušnou zdravotní pojišťovnu a OSSZ.

Osvojte si následující pojmy:

  • Daň z příjmu: Daň z příjmů fyzických osob je přímou daní, která se platí z příjmů dosažených v daném roce. Její sazba dosahuje 15 procent pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy a 23 procent pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy.
  • Daňový základ: Daňový základ je podkladem pro výpočet daně z příjmu fyzických osob. Základ daně tvoří součet jednotlivých kategorií příjmů, jedná se příjmy ze samostatné činnosti (z podnikání), ze závislé činnosti (ze zaměstnání), z kapitálového majetku, z nájmu a ostatní příjmy. Daňový základ si můžete dále snížit o odečitatelné položky a nezdanitelné části základu daně (daňová ztráta, odpočet na podporu odborného vzdělávání, poskytnuté dary a zaplacené úroky z hypotečního úvěru). Vypočtenou daň ještě můžete ponížit o slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti.
  • Sleva na poplatníka: Sleva na poplatníka je základní daňová sleva, na kterou má nárok každý plátce daně z příjmů. Můžete ji uplatnit v daňovém přiznání nebo u svého zaměstnavatele. Její výše pro rok 2023 dosahuje 30 840 korun za rok.
  • Vyměřovací základ (skutečný) pro zálohy na zdravotní a sociální pojištění: U osob samostatně výdělečně činných je vyměřovacím základem sazba 50 % daňového základu.
  • Minimální vyměřovací základ: Pokud je váš vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, jste jako OSVČ povinni odvést pojistné z minimálního vyměřovacího základu. Minimálním vyměřovacím základem je dvanáctinásobek 50 procent průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Od 1. ledna 2023 je minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ 20 162 korun.
  • Příjem vs. zisk: Příjem je váš čistý výdělek. Zisk je pak výsledek hospodaření, tzn. částka, která vám z příjmů zůstane po odečtení všech nákladů. 

První rok jako OSVČ: Platíte zálohy?

Pokud podnikáte při zaměstnání na vedlejší činnost, v prvním roce nemusíte platit měsíční zálohy. V následujícím roce do konce dubna odevzdáte přehled o příjmech a výdajích a sociální pojištění doplatíte jednorázově dle dosaženého zisku.

Pokud je váš hrubý zisk (celkové příjmy minus výdaje) do limitu 96 777 Kč (pro rok 2023), důchodové pojištění neplatíte. Při podnikání jen po část roku se limit poměrně snižuje o jednu dvanáctinu za každý měsíc.

Sociální a zdravotní pojištění v dalších letech podnikání

  • Zálohy na sociální pojištění v dalších letech podnikání se budou odvíjet od zisku v uplynulém roce dle podaného přehledu. Minimální záloha pro rok 2023 v případě vedlejší činnosti je 1 178 korun.
  • U zdravotního pojištění při vedlejší činnosti nemáte povinnost odvádět zálohy. Pojistné doplatíte vždy zároveň s podáním přehledu o příjmech a výdajích na pojišťovnu. 

Daně a odvody pojištění pro OSVČ dle zisku

V přiložené tabulce máme vypočtenu daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění v závislosti na dosaženém zisku u podnikajícího zaměstnance, pokud je vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána po celý rok 2023. Počítáme, že veškeré daňové slevy a daňové odpočty jsou využity pro příjmy v zaměstnání a souhrnný daňový základ je nižší než 1 935 552 korun a v celém rozsahu podléhá 15procentní dani z příjmu.

Hrubý ziskdaň z příjmuzdravotní pojištěnisociální pojištěnídaně celkem
50 tisíc korun7500 korun3 375 korun0 korun10 875 korun
90 tisíc korun13 500 korun6 075 korun0 korun19 575 korun
150 tisíc korun22 500 korun10 125 korun21 900 korun54 525 korun
200 tisíc korun30 tisíc korun13 500 korun29 200 korun72 700 korun
250 tisíc korun37 500 korun16 875 korun36 500 korun90 875 korun
300 tisíc korun45 tisíc korun20 250 korun43 800 korun109 050 korun
350 tisíc korun52 500 korun23 625 korun51 100 korun127 225 korun
400 tisíc korun60 tisíc korun27 tisíc korun58 400 korun145 400 korun
500 tisíc korun75 tisíc korun33 750 korun73 tisíc korun181 750 korun
700 tisíc korun105 tisíc korun47 250 korun102 200 korun254 450 korun
900 tisíc korun135 tisíc korun60 750 korun131 400 korun327 150 korun