Od února je opět možné provádět mobiliární exekuce. Komora však doporučuje zdrženlivost

..

.. Zdroj: pujcka.co

koruna, peníze, dluhy
Ilustrační foto
Ilustrační foto
4
Fotogalerie

Na konci ledna skončilo moratorium na exekuce podle zákona ke zmírnění dopadů koronaviru zvaného Lex Covid Justice II. V rámci moratoria bylo zakázáno provádět exekuce prodejem movitých věcí (tzv. mobilární exekuce) a exekuce prodejem těch nemovitostí, ve kterých má povinný místo trvalého pobytu. Od počátku února je opět možné tyto exekuce provádět. Sama Exekutorská komora ČR však doporučuje zdrženlivost. Za tímto účelem vydala sedmero samoregulačních opatření.

Co jsou mobiliární exekuce

Obvykle se peněžitá pohledávka vymáhá srážkami ze mzdy, anebo přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu. V takovém případě je věřitel uspokojován z finančních prostředků na bankovním účtu dlužníka. Pokud ale žádným z předchozích způsobů není možné pohledávku uspokojit, může exekutor přikročit k zabavení movitých věcí dlužníka a jejich prodeji v dražbě.

„K exekuci prodejem movitých věcí (mobiliární exekuci) přistupují soudní exekutoři zpravidla až ve chvíli, kdy se ostatní, méně invazivní způsoby provedení exekuce jako srážky ze mzdy nebo přikázání pohledávky z účtu, ukážou neúčinnými,“ potvrzuje viceprezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík.

Mobiliární exekuci provádějí vykonavatele exekutora. Probíhá tak, že vykonatelé nejprve pořídí v místě soupis konkrétních věcí. Ty zaevidují a označí je nálepkou. Následně jsou věci zajištěny a prodány ve veřejné dražby. Z výtěžku je uspokojována pohledávka věřitele.

„Celý průběh soupisu se zaznamenává na kameru. Výsledný záznam je součástí exekučního spisu a účastníci řízení (a jiné oprávněné osoby) do něj mohou nahlédnout,“ vysvětluje Mlynarčík. Pokud by tedy povinný dal podnět Exekutorské komoře proti postupu konkrétního exekutora, lze se snadno dopátrat toho, zda exekutor postupoval v souladu s právními předpisy.

Zákonný zákaz končí, zdrženlivost je však podle exekutorů namístě

V souvislosti se zmírněním dopadů koronaviru omezil Lex Covid Justice původně s účinností do 30. června 2020 provádění exekucí prodejem movitých věcí a těch nemovitostí, ve kterých má povinný trvalé bydliště. Následná novela (Lex Covid II) vyhlášená v listopadu loňského roku zákaz obnovila až do 31. ledna 2021. 

Od počátku února je tak již provádění exekucí těmito způsoby opět možný. Exekutorská komora se důrazně staví proti jakýmkoliv plošným opatřením. Podle exekutorů totiž mohou ohrozit drobné věřitele. A z těch se snadno stanou dlužníci.

Přesto jsou exekutoři zdrženliví. V souvislosti s koncem účinnosti zákazu mobiliárních exekucí vydala Exekutorská komora ČR sedm samoregulačních opatření.

Mimo jiné Komora svým členům doporučuje, aby soupisy, zajištění nebo převzetí věcí v bydlišti dlužníka (tedy mobiliární exekuce) neprováděli. Výjimkou mají být případy zvláštního zřetele hodné. Současně Komora požaduje, aby exekutoři své zaměstnance vybavili příslušnými ochrannými a desinfekčními prostředky, aby tak nebylo ohroženo zdraví zúčastněných osob.

Výčet věcí, které nesmí být dlužníkovi zabaveny, obsahuje občanský soudní řád. Jde o věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojení hmotných potřeb svých a své rodiny. Pokud je dlužník zároveň podnikatelem, do nezabavitelných věcí budou náležet i prostředky sloužící k podnikání.

V souvislosti s epidemií koronaviru je však nezbytné ponechat dlužníkům také komunikační prostředky – chytré telefony, tablety a počítače, aby bylo možné realizovat distanční výuku dětí, případně aby dlužník mohl v současné situaci pracovat z domova. Exekutorská komora v rámci samoregulačního sedmera tuto situaci zohledňuje a požaduje, aby exekutoři tyto věci do soupisu nezahrnovali.