Zaručená mzda 2023: Skupiny prací, srovnání a vývoj mezd v ČR | e15.cz

Zaručená mzda 2023: Skupiny prací, srovnání a vývoj mezd v Česku

Zaručená mzda (ilustrační foto)
Zaručená mzda (ilustrační foto)
• 
ZDROJ: Profimedia

Pavlína Zítková, lig

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Všichni tak nějak známe minimální mzdu, kterou zaměstnanec musí za svoji práci dostat. Pro jednotlivé profese se ale mzda ještě upřesňuje, a to podle zákoníku práce zaručenou mzdou. Jaká je zaručená mzda v Česku pro letošní rok? Jak vypadá tabulka profesí? Na jaké skupiny se dělí a jaký je rozdíl oproti minimální mzdě?

Definice: Co je to zaručená mzda

Zaručená mzda v podstatě chrání zaměstnance v pracovním poměru před příliš nízkými mzdami. Ta je přitom odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce do osmi úrovní. 

Její přesnou výši stanovuje Vláda v rámci nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Zaručená mzda a minimální mzda

Vedle zaručené mzdy stanovuje Vláda i minimální mzdu.Ta pro rok 2023 činí měsíčně 17 300 korun, přičemž minimální hodinová mzda je 103,80 koruny. Oproti minimální mzdě má většina lidí takzvané vyšší garantované minimum. To bývá označované jako zaručená mzda.

Minimální mzda bývá někdy zaměňována za zaručenou mzdu, ale nejedná se o totéž. Zatímco minimální mzda udává nejnižší možné ohodnocení zaměstnance bez ohledu na to, jaký druh práce vykonává, zaručená mzda se určuje na základě pracovních skupin. Zaručená mzda navíc nikdy nemůže být nižší než minimální mzda.

Ve statistikách ještě zaznívá průměrná mzda, která ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 činila podle Českého statistického úřadu 43 412 korun. Vraťme se ale k zaručené mzdě a k její výši.

Mzdová kalkulačka: výpočet čisté mzdy 2023 >>>

Zaručená mzda 2023 oproti roku 2022

Od roku 2023 došlo v rámci zaručené mzdy k několika změnám, ale jen v první a osmé skupině prací. Ostatní skupiny zůstaly na úrovni roku 2022. Změna v první skupině přitom ovlivnila tu osmou, protože podle zákoníku práce musí právě osmá skupina odpovídat dvojnásobku skupiny první.

 

Tabulka profesí: Hodinová a měsíční zaručená mzda 2023

Skupina prací Nejnižší hodinová úroveň zaručené mzdy (Kč) Nejnižší měsíční úroveň zaručené mzdy (Kč)
1. 103,80 17 300
2. 106,50 17 900
3. 117,50 19 700
4. 129,80 21 800
5. 143,30 24 100
6. 158,20 26 600
7. 174,70 29 400
8. 207,60 34 600

Tabulka profesí a přehled minimální zaručené mzdy na hodinu a měsíčně při plném úvazku 40 hodin týdně pro rok 2023 (zdroj: MPSV ČR)

Definice skupin prací viz níže.

Celou vyšší sazbu lze nárokovat jen při práci na plný úvazek, většinou 40 hodin týdně. Jestliže pracujete ve dvousměnném režimu 38,75 hodiny týdně, ve třísměnném režimu a v dolech 37,5 hodiny týdně, tak jsou sazby stanoveny nižší. Kratší pracovní dobu může povolovat i kolektivní smlouva.

 

Konkrétní sazby zaručené mzdy (ZM) pro jednotlivé typy úvazku najdete v následující tabulce:

Skupina Nejnižší hodinová úroveň ZM (Kč) při stanovené týdenní pracovní době 38,75 hodin Nejnižší hodinová úroveň ZM (Kč) při stanovené týdenní pracovní době 37,5 hodin Nejnižší hodinová úroveň ZM (Kč) při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin
1. 107,15 110,72 103,80
2. 109,94 113,60 106,50
3. 121,29 125,33 117,50
4. 133,99 138,45 129,80
5. 147,92 152,85 143,30
6. 163,30 168,75 158,20
7. 180,34 186,35 174,70
8. 214,30 221,44 207,60
Tabulka srovnání minimálních zaručených mezd měsíčně dle typu úvazku (zdroj: MPSV ČR)

I když ale zaměstnanci mají kratší pracovní týden (ve dvousměnném režimu 38,75 hodiny týdně, ve třísměnném režimu a v dolech 37,5 hodiny týdně), konečná měsíční zaručená mzda zůstává stejná jako při 40 hodinách týdně.

Mzda a plat: rozdíly a jak se liší?

Jestliže zaměstnanec pracuje ve veřejném sektoru, pak nedostává mzdu ale plat. Jeho přesnou výši určují platové tabulky. V těchto případech zahrnují skupiny prací dle § 3 odst. 1 cit. nařízení vlády práce zařazené do jednotlivých platových tříd. Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů je definována v Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Skupiny prací ve veřejné sféře zahrnují tyto platové třídy:

Skupina prací Zahrnuje práce
1. v 1. a 2. platové třídě
2. v 3. a 4. platové třídě
3. v 5. a 6. platové třídě
4. v 7. a 8. platové třídě
5. v 9. a 10. platové třídě
6. v 11. a 12. platové třídě
7. v 13. a 14. platové třídě
8. v 15. a 16. platové třídě
Tabulka platových tříd (zdroj: MPSV ČR)

Platové třídy přitom spadají pod jednotlivé platové tabulky, kterých je pět. Díky tomu pak může státní zaměstnanec zjistit, na jaký plat má nárok. 

Kalkulačka: Srovnání mzdy a platu s populací v Česku >>>

Pokud zaměstnanec nedosáhne na nejnižší úroveň zaručené mzdy, zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci doplatek. Konkrétně v případě mzdy musí doplatit rozdíl mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené měsíční mzdy, nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou hodinovou sazbou nejnižší úrovně zaručené mzdy. 

Aby se mzda nenavyšovala uměle, i pro tento účel se do mzdy nebo platu nezahrnuje mzda nebo plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. Ostatní složky mzdy nebo platu se do mzdy nebo platu pro tento účel zahrnují.

Skupiny prací: definice a další mzdové srovnání a grafy

Představme si nyní jednotlivé skupiny prací. Ty se stupňují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Texty jsou někdy obecnější, proto jsou pak popsány a zařazeny jednotlivé profese. Například účetní spadá do 5. skupiny, protože podle vládního nařízení je součástí této skupiny zajišťování personální a mzdové agendy a vedení účetnictví účetní jednotky. 

Kadeřnice a kadeřníci zase spadají podle vládního nařízení do 3. skupiny v rámci oboru Komunální služby a drobná výroba. Naopak prodavačka nebo prodavač spadají do 2. až 3. skupiny v rámci oboru Obchodní provoz a pohostinství. Další konkrétní příklady naleznete v nařízení vlády.

1. skupina prací

Jednotlivé pracovní úkony stejného druhu s předměty (prvky) tvořící jednoduchý celek konané podle přesného zadání a s přesně vymezenými výstupy a s rámcovými návaznostmi na další procesy. Manipulační práce s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a nástroji bez vazeb na další procesy a činnosti včetně prací s případným jednostranným zatížením drobných svalových skupin, v případném vnuceném pracovním rytmu, při mírně zhoršených pracovních podmínkách a s případným rizikem pracovního úrazu.

2. skupina prací

Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další procesy (dále jen "jednoduché odborné práce"). Práce s celky a sestavami několika jednotlivých prvků (předmětů) s logickým (účelovým) uspořádáním s dílčími vazbami na jiné celky (sestavy). Práce předpokládající jednoduché pracovní vztahy. Dlouhodobé a jednostranné zatížení větších svalových skupin. Mírně zvýšené psychické nároky spojené se samostatným řešením skupiny stejnorodých časově ustálených pracovních operací podle daných postupů.

3. skupina prací

Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů, se stanovenými výstupy, postupy a vazbami na další procesy (dále jen "odborné práce"). Práce s ucelenými systémy složenými z mnoha prvků s dílčími vazbami na malý okruh dalších systémů. Koordinace prací v proměnlivých skupinách. Usměrňování jednoduchých rutinních a manipulačních prací a procesů v proměnlivých skupinách, týmech a jiných nestálých organizačních celcích a bez podřízenosti skupiny zaměstnanců spojené s odpovědností za škody, které nelze odstranit vlastními silami a v krátké době.

Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů s různorodými konkrétními jevy a procesy a s nároky na představivost a předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Značná smyslová náročnost. Značná zátěž velkých svalových skupin ve velmi ztížených pracovních podmínkách.

4. skupina prací

Odborné práce konané s ucelenými samostatnými systémy s případným členěním na dílčí subsystémy a s vazbami na další systémy. Zajišťování širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů (dále jen "odborné specializované práce"). Usměrňování a koordinace jednoduchých odborných prací. Práce v rámci komplexních systémů s vnitřním členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním členěním i mimo rámec organizace.

Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru. Nároky na aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost. Vysoká náročnost na identifikaci velmi malých detailů, znaků nebo jiných zrakově důležitých informací a zvýšené nároky na vestibulární aparát. Nadměrné zatížení velkých svalových skupin v extrémních pracovních podmínkách. 

5. skupina prací

Odborné specializované práce, ve kterých je předmětem komplexní samostatný systém složený z několika dalších sourodých celků nebo nejsložitější samostatné celky. Koordinace a usměrňování odborných prací. Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami na široký okruh procesů (dále jen "systémové práce").

Předmětem práce je komplexní systém složený ze samostatných různorodých systémů se zásadními určujícími vnitřními a vnějšími vazbami. Koordinace a usměrňování odborných specializovaných prací.

Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů, kde jsou více zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky na poznávání, chápání a interpretaci jevů a procesů. Vysoké nároky na paměť, flexibilitu, schopnosti analýzy, syntézy a obecného srovnávání. Vysoké nároky na vestibulární aparát. Mimořádná zátěž nervové soustavy.

6. skupina prací

Systémové práce, jejichž předmětem činnosti jsou dílčí obory činností se širokou působností. Komplex systémových činností s variantními obecnými vstupy, rámcově stanovenými výstupy a předem nespecifikovanými způsoby a postupy se širokými vazbami na další procesy (dále jen "systémové specializované práce"), kde jsou předmětem obory činnosti složené ze systémů s rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami.

S výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení, představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých kriterií.

7. skupina prací

Systémové specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor oborů nebo obor s rozsáhlou vnitřní strukturou a vnějšími vazbami. Komplexní koordinace a usměrňování systémových prací.

Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí rozvojová a koncepční činnost a systémová koordinace (dále jen "tvůrčí systémové práce"). Předmětem je soubor oborů nebo obor s rozsáhlým vnitřním členěním a s četnými vazbami na další obory a s působností a dopadem na široké skupiny obyvatelstva nebo souhrn jinak náročných oborů. Koordinace a usměrňování systémových specializovaných prací.

Objevování nových postupů a způsobů a hledání řešení netradičním způsobem. Přenos a aplikace metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí. Rozhodování v rámci značně kombinovatelných spíše abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů.

Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení.

8. skupina prací

Tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy.

Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě a kombinovatelnosti procesů a jevů a na schopnosti nekonvenčního systémového nazírání v nejširších souvislostech.

Video se připravuje ...
Malé věci, které dělají velké úspory. Jak uspořit v domácnosti

Autor: Pavlína Zítková, lig

Mzdová kalkulačka