Přehled o příjmech a výdajích OSVČ: Termíny a odevzdání | e15.cz

OSVČ a zálohy na sociální pojištění. Nezapomeňte na přehled

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Tomeš Michael / E15

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

K povinnostem osob samostatně výdělečně činných patří také odevzdání Přehledů o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovnu. 

Pokud nevyužíváte služeb daňového poradce, musíte Přehled o příjmech a výdajích letos odevzdat nejpozději do 3. května 2021.

Další termíny podání Přehledu pro OSSZ 2021

  • 1. 6. 2021 (prodloužená lhůta) pokud OSVČ podá daňové přiznání elektronicky
  • 2. 8. 2021 pokud daňové přiznání podal daňový poradce

Pokud za OSVČ daňové přiznání podává daňový poradce, je povinna tuto skutečnost oznámit příslušné OSSZ nejpozději na přehledu. Jestliže OSVČ byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání, je povinna podat přehled za rok 2020 do jednoho měsíce po uplynutí této lhůty.

OSVČ, která v roce 2020 vykonávala SVČ a není povinna podávat daňové přiznání, předkládá tento přehled nejpozději do 2. 8. 2021.

Kdo podává přehled a jakým způsobem

Pokud využíváte služeb daňového poradce, můžete přehledy podat samostatně. Další možností je zplnomocnění právě daňového poradce. Přehled podáte buď elektronicky, prostřednictvím interaktivního tiskopisu na ePortálu ČSSZ, nebo klasicky papírově (na podatelně OSSZ nebo poslat poštou).

Pamatujte, i když využíváte služeb daňového poradce, odpovědnost za odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021 nemá poradce, ale podnikatel.

„Odpovědnost za splnění této povinnosti je výhradně na OSVČ, i když využívá služeb daňového poradce. OSSZ může za neodevzdání nebo opožděné odevzdání udělit pokutu až do výše 50 000 korun. Případná pokuta je předepsána OSVČ, nikoliv daňovému poradci. Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ za loňský rok mají všechny podnikající osoby, které v uplynulém roce vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, bez ohledu na to, zda se jednalo o činnost hlavní (podnikání bylo hlavních zdrojem jejich příjmu) či vedlejší (podnikáním si „přivydělávaly“). Podání přehledu se týká i OSVČ, které podnikaly jen po část loňského roku,“ uvádí ČSSZ.

Nejen ČSSZ ale i pojišťovny

Odevzdat Přehled o příjmech a výdajích musí OSVČ i své zdravotní pojišťovně. OSVČ musí přehled podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání. 

Termíny pro odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích jsou dané zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Pokud termín splatnosti připadá na sobotu, neděli, nebo svátek, je regulérním termínem následující pracovní den.

Přesná data pro rok 2021 jsou tedy také 3. květen a 2. srpen pro OSVČ s daňovým poradcem. 

Do 8. dubna pak Přehled pro zdravotní pojišťovnu odevzdají i ty OSVČ, které nemají dle zvláštního předpisu povinnost podat daňové přiznání (má nízké příjmy, má pouze příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně).

Vznikl vám doplatek?

V případě, že vám po podání přehledu na pojistném vznikl doplatek, je nutné jej zaplatit do 8 dnů po dni, kdy byl přehled podán. Za pozdní úhradu nebo za úhradu pojistného v nižší částce se platí penále, které činí 0,05 procenta dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá.

Pozor: Není-li podán přehled ani zaplaceno pojistné, nemůže být samostatná výdělečná činnost hodnocena pro nárok na důchod.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka