Poplatky za komunální odpad: Kdo je nemusí platit a co když bydlíte v nájmu

Komunální svoz odpadu. Na koho se vztahuje „poplatek za popelnice“ ?  (ilustrační foto)

Komunální svoz odpadu. Na koho se vztahuje „poplatek za popelnice“ ? (ilustrační foto) Zdroj: ČTK

Poplatek za svoz komunálního odpadu patří mezi všeobecně známé finanční povinností většiny občanů. V jednotlivých městech se však mohou mírně lišit termíny splatnosti a překvapivě poměrně výrazně i vybírané částky. Nastavení systému výběru je na vedení radnice. A kdo je obvykle poplatníkem, kdo platit nemusí a jak je to s poplatkem v případě, že máte byt pronajatý?

V článku se dočtete:

Mezi zákonné místní poplatky patří také ty za komunální odpad – poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, resp. poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Většinou se tento poplatek hradí danému městu či obci. Město má pak smluvenou společnost, která komunální odpad sveze a následně ho spálí či skládkuje. S ohledem na to se tak poplatky mohou v jednotlivých městech lišit, a to jak částkou, tak termínem splatnosti, ale i některými dalšími pravidly.

Poplatník – obvykle občan s trvalým pobytem či majitel nemovitosti – platí tedy jeho prostřednictvím lidově řečeno za vývoz popelnice.

Co je komunální odpad

Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je dle složení podobný odpadu z domácností. 

Proč se liší výše poplatku

Obec není povinna na svém území místní poplatky za komunální odpad zavést. Pokud se tak rozhodne, má dle ministerstva financí dvě možnosti, a to zavedení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, nebo poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

  • Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – jedná se o poplatek za samotnou existenci obecního systému odpadového hospodářství v obci. Typickým znakem poplatku je jeho paušální charakter, to znamená, že není vázán na skutečnou produkci komunálního odpadu.
  • Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – poplatek je konstruován tak, aby zachycoval produkci komunálního odpadu. Je založen na obecných principech práva životního prostředí „znečišťovatel platí“ a „plať tolik, kolik vyhodíš“.

Oba systémy se vylučují, resp. vedení města si musí zvolit pouze jeden poplatek, který zavede na celém území a pro celé poplatkové období, kterým je kalendářní rok. Specifické podmínky a výši poplatků za komunální odpad naleznete na stránkách obecních úřadů. Několik příkladů uvádíme níže v článku.

Kdo musí a kdo nemusí platit za komunální odpad?

„Poplatek za komunální odpad se týká různých skupin poplatníků. Obvykle jde o fyzické osoby, které mají ve městě trvalý pobyt a o fyzické osoby, které v daném městě vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, i když v nich nejsou hlášeny k pobytu ony ani žádné jiné fyzické osoby,“ říká Michal Hrbatý, CEO společnosti UlovDomov.cz.

Dále mohou být poplatníky fyzické osoby, které podle zákona pobývají v obci přechodně po dobu delší než 3 měsíce, fyzické osoby, jimž byl přidělen azyl, a cizinci, kteří mají povolen přechodný pobyt na více než 90 dní.

Snížená sazba a osvobození poplatku „za popelnici“

Zároveň však existují i skupiny osob, které jsou od platby poplatku obvykle osvobozeny. Týká se to dětí do 4 let a lidí starších 70 let. Rodiny též většinou nemusí platit za třetí a každé další dítě.

Osvobození se může týkat i vlastníků staveb určených k individuální rekreaci, fyzických osob s trvalým bydlištěm na úředních adresách, fyzických osob umístěných v dětském domově, v zařízeních pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc, nebo v domovech důchodců se zvláštním režimem a dále také nezaopatřených dětí umístěných v domově pro osoby se zdravotním postižením.

Konkrétní pravidla pro platbu poplatků za svoz komunálního odpadu se mohou město od města lišit, takže je vždy potřeba zjistit si konkrétní informace podle místa svého bydliště.

Poplatek za odpad, když platíte nájem

„Primárním poplatníkem je obvykle ten, kdo má v bytě či domě trvalý pobyt,“ říká Michal Hrbatý. Ovšem v situacích, kdy tomu tak není, nastávají různé případy. Záleží především na tom, jaký systém výběru poplatků uplatňuje daná obec, kde nájemce bydlí na základě uzavřené nájemní smlouvy, a jaký systém uplatňuje obec, kde má trvalý pobyt.

Například v Praze jsou od poplatku osvobozeni lidé, již v hlavním městě pobývají přechodně, což se mnohdy týká například studentů či cizinců, kteří bydlí v nájmu. Naproti tomu v Brně má už od roku 2013 povinnost platit poplatek za svoz komunálního odpadu každý, kdo má ve městě pobyt 90 a více dnů – tedy i studenti či cizinci přihlášení k přechodnému pobytu a pobývající zde v nájmu.

Další zajímavý případ nastává, když máte v obci trvalý pobyt a zároveň vlastníte na území obce další nemovitost, ve které nemá nikdo trvalý pobyt. Poté se na vás vztahuje povinnost platit poplatek dvakrát.

Splatnost poplatku za svoz odpadu

Poplatky za odpad lze platit několika různými způsoby. Můžete je uhradit hotově na jednotlivých městských úřadech nebo poštovní poukázkou. Nejpohodlnějším způsobem je však pro většinu lidí platba převodem z online bankovnictví na účet konkrétního města, kdy se pouze identifikujete přiděleným variabilním symbolem.

Splatnost poplatku za komunální odpad je většinou v prvním pololetí daného kalendářního roku – konkrétní letošní termíny pro Prahu, Brno, Olomouc a Plzeň uvádíme v tabulce. Údaje pro další obce naleznete na stránkách obecních úřadů.

MěstoVýše poplatkuSplatnostPoznámka
Prahaza 120 litrovou nádobu: 1 596 Kč v případě svozu jednou za 14 dní. V případě svozu jednou týdně 3 120 Kč15. června a 15. prosincePoplatky jsou v Praze rozčleněny do kategorií dle velikosti popelnice a frekvence odvozu, více informací
Brno670 Kč/rok31. květnaDalší informace zde
Olomouc804 Kč/rok31. květnaDalší informace zde
Plzeň1932 Kč/rokdo 15. května a 15. listopaduZáleží na frekvenci svozu a objemu nádoby. V případě popelnic o objemu 120 litrů a týdenního svozu je poplatek stanoven na 1932 Kč ročně. Další informace zde