Plná moc pro přepis vozidla nebo zastupování na úřadu. Co musí obsahovat?

Plná moc: Co musí obsahovat a jakou má platnost?

Plná moc: Co musí obsahovat a jakou má platnost? Zdroj: Profimedia

Potřebujete vyřídit důležitý právní úkon, ale z časových nebo jiných důvodů to nezvládnete osobně? Přesně pro takové případy slouží plná moc, kdy můžete pověřit kohokoli jiného, aby za vás danou záležitost vyřídil. Je ale třeba ohlídat si všechny náležitosti, které jsou podmínkou pro platnost výsledného dokumentu.

Vzor ke stažení

Pro udělení plné moci neexistuje žádná jednotná forma ani oficiální formulář. V naprosté většině případů se ale setkáváme s písemnou formou, která musí obsahovat určité informace a formulace.

Jejich vynecháním byste riskovali neplatnost dokumentu, která by pak mohla daný právní úkon pořádně zkomplikovat. Pokud chcete mít jistotu, že jste vše vyplnili správně, stáhněte si vzor plné moci sestavený advokátní kanceláří. Ani tady ale nezapomeňte pozměnit obsah, aby odpovídal vašemu konkrétnímu případu, tedy aby z dokumentu bylo jasné, za jakým účelem vznikl.

Kdy se sepisuje plná moc?

Plná moc se sepisuje tehdy, když z časových nebo jiných důvodů nemůžete samostatně vyřizovat určité právní nebo úřední úkony a je třeba využít zastoupení jinou osobou. Může jít o přepis vozidla, vyřízení pojistné události, zastupování na úřadu, ale třeba i o převzetí zásilky. Na druhé straně existují i úkony, u kterých není možné plnou moc využít, protože vyžadují osobní přítomnost. Jedním z nich je například výslech svědka.  

Zmocnitel a zmocněnec

U plné moci rozlišujeme dvě základní označení zúčastněných. Jedná se o zmocnitele a zmocněnce. Zmocnitel je v tomto případě ten, který žádá o své zastoupení jinou osobu. Pojmem zmocněnec pak označujeme právě vybraného zástupce, který se jménem zmocnitele účastní daných úkonů a na kterého přecházejí pravomoci zmocnitele. 

Co musí obsahovat plná moc?

Aby plná moc platila a mohla být akceptována, musí obsahovat následující informace: 

 • osobní údaje zmocnitele
 • osobní údaje zmocněnce
 • vymezení rozsahu a platnosti plné moci
 • datum a místo
 • podpis zmocnitele, případně i zmocněnce

Osobními údaji fyzických osob se rozumí alespoň jméno a příjmení, datum narození a bydliště. U právnických osob se uvádí název, sídlo a identifikační číslo (IČO). Pokud jde o podpisy, vždy je vyžadován podpis zmocnitele. V některých případech definovaných zákonem je potom třeba nechat podpis úředně ověřit, například na Czech Pointu nebo u advokáta.

Zpravidla se jedná o případy, ve kterých zmocněnec vyřizuje právní úkon běžně vyžadující ověřený podpis (například smlouva o převodu nemovitosti nebo návrh na zápis do obchodního rejstříku). Vždy si raději předem zjistěte, jestli konkrétní úkon vyžaduje úředně ověřený podpis, protože při nesplnění této povinnosti by plná moc nemohla být akceptována. Výsledný dokument slouží jako jednostranné potvrzení převodu pravomocí, podpis zmocněnce, který by potvrzoval přijetí plné moci, proto nutný není, ačkoli v praxi se často uvádí.

V plné moci pak lze umožnit i udělení takzvané substituční plné moci. To znamená, že zmocněnec může pravomoci zmocnitele dále delegovat a udělit plnou moc jiné osobě.

Smlouvy ke stažení zdarma a bez registrace na E15.cz >>>

Platnost plné moci

V dokumentu je vhodné definovat platnost plné moci. Pravomoci lze na zmocněnce převést na dobu neurčitou, případně se uvádí konkrétní období. Pokud není uveden žádný termín ukončení platnosti, plná moc automaticky platí na dobu neurčitou, tedy dokud nedojde k jejímu zrušení. Zrušit ji lze pouze následujícími způsoby: 

 • vyřešením konkrétního úkonu, pro který plná moc vznikla (například plná moc k přepisu auta zaniká ve chvíli, kdy je přepis dokončen)
 • odvoláním ze strany zmocnitele
 • výpovědí ze strany zmocněnce
 • úmrtím (v případě právnických osob zánikem) zmocnitele nebo zmocněnce

Rozsah plné moci

Stejně jako platnost, i rozsah plné moci je třeba definovat přímo v dokumentu. Rozlišujeme speciální plnou moc udělenou pouze na určité právní jednání a takzvanou generální plnou moc. Generální nebo také všeobecná plná moc nemá přesně definovaný rozsah právních úkonů a opravňuje zmocněnce, aby za zmocnitele jednal ve všech úkonech. Tato plná moc by v každém případě měla mít úředně ověřený podpis, aby na jejím základě bylo možné vystupovat ve všech typech řízení a úkonů.

Příklady udělení plné moci

Plná moc se v praxi velmi často využívá při jednáních na úřadech – jedním z takových příkladů je přepis vozidla. Využít ji ale můžete třeba i při doručování zásilky. Podívejme se na následující tři příklady využití plné moci:

 • přepis auta
 • zastupování na úřadu
 • Česká pošta

Plná moc k přepisu vozidla

Při nákupu auta od jiného majitele se provádí přepis na majitele nového. Odhlášení i následné přihlášení musí proběhnout současně. Ideálním řešením je, pokud se původní a nový majitel domluví a na úřad s rozšířenou působností přijdou společně. Ne vždy je ale takové řešení možné. Potom lze využít právě plnou moc, která opravňuje jednoho z účastníků, aby převod vyřešil samostatně. 

Zmocněncem může být prodávající, kupující i jakákoli třetí strana. Nejlepší ale je, když se vyřízení těchto záležitostí ujme prodávající, protože právě ten za převod vozidla zodpovídá a v případě nesplnění stanovených povinností mu hrozí pokuta. Plná moc v tomto případě musí být úředně ověřená a kromě osobních údajů obou stran a dalších náležitostí uvedených výše by měla obsahovat také identifikaci daného vozidla a vymezení konkrétního úkonu. 

Plná moc pro zastupování na úřadu

Plná moc se využívá i při dalších jednáních na úřadech, například na stavebním úřadu nebo úřadu práce. Podle povahy daného úkonu může vzniknout specifická i všeobecná plná moc. Pokud se plná moc týká konkrétní věci, je vhodné uvést co nejvíce informací – například při jednání se stavebním úřadem specifikovat podrobnosti o dané nemovitosti. Úřady také často vyžadují ověřenou plnou moc, ačkoli ne vždy to určuje přímo zákon. Pro bezproblémový průběh jednání je ovšem lepší nechat plnou moc úředně ověřit.

Plná moc pro Českou poštu

Plnou moc lze využít i v případě převzetí cizí zásilky od dopravce. Česká pošta za tímto účelem zřídila svůj vlastní systém. K dispozici je Zákaznická karta, kde si každý klient může zvolit až dvacet zmocněnců. Karta pak opravňuje zmocněnce k přebírání zásilek na poště i na adrese a také k převzetí důchodu druhého z manželů nebo poukázané peněžní částky. Výjimku ovšem tvoří zásilky a peněžní částky určené „do vlastních rukou výhradně jen adresáta“, které nemůže převzít nikdo jiný než právě adresát.