Státní příslušnost a státní občanství: Zkratky, rozdíly, formulář | e15.cz

Státní občanství a státní příslušnost: Co vyplnit do formuláře?

Státní občanství je uvedeno v dokumentech totožnosti. Jedním z nich je cestovní pas.
Státní občanství je uvedeno v dokumentech totožnosti. Jedním z nich je cestovní pas.
• 
ZDROJ: Profimedia

Klára Sudová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Součástí úředních formulářů je často kolonka, která se ptá na státní občanství nebo příslušnost. Jaký je mezi těmito dvěma údaji rozdíl a co do formuláře zapsat? Státní občanství je přitom možné získat nejen narozením, ale třeba i na základě žádosti. Jaké podmínky je třeba splnit a co žádost obnáší?

Státní příslušnost

Co je státní příslušnost?

Jak už název napovídá, pojmem státní příslušnost se označuje příslušnost k určitému státu, v našem případě tedy k České republice. Jedná se o právní vztah mezi občanem a státem, na základě kterého vznikají některá práva, například právo studovat, pracovat, vlastnit v dané zemi majetek nebo se účastnit voleb. Státní příslušnost se v širším pojetí týká nejen fyzických, ale i právnických osob. 

Státní příslušnost versus národnost

Zatímco státní příslušnost znamená příslušnost k státu, národnost označuje příslušnost k národu, případně národnostní nebo etnické menšině. Každý stát může mít pro národnost jiný výklad a definici. U nás platí, že národnost si na rozdíl od státní příslušnosti může každý zvolit na základě vlastního rozhodnutí a pocitu. Národnost se může odvíjet nejen od místa narození, ale třeba i od původu předků nebo kultury, která je danému člověku blízká.

Například při posledním sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 se pět procent obyvatel přihlásilo k moravské národnosti. Kromě ní a české národnosti, která jasně vedla, se ve vyplněných formulářích objevila i slezská, slovenská, ukrajinská nebo vietnamská národnost. Obecně také platí, že jeden člověk se může hlásit k několika národnostem, nebo naopak nemusí uvádět žádnou.

Jak zapsat státní příslušnost do formuláře? 

Pokud je ve formuláři kolonka se státní příslušností, uvádí se celý název státu, případně jeho zkratka. V našem případě je to tedy Česká republika, ve zkrácené verzi potom ČR. Při vyplňování zahraničního dokumentu je třeba uvést mezinárodně uznávaný název Czech Republic, popřípadě mezinárodní kód CZE. Jakékoli jiné zápisy, tedy například „česká“, jsou v tomto případě chybné. Česká je vždy pouze národnost, ovšem ta už se ve formulářích spíše neobjevuje. 

Kde se uvádí státní příslušnost?

Státní příslušnost se uvádí především v takových typech dokumentů, které souvisejí s využitím práv spojených s příslušností k danému státu. Může to být například: 

 • přihláška ke studiu,
 • přihláška do sociálního a zdravotního systému země,
 • žádost o vystavení řidičského nebo občanského průkazu, případně cestovního pasu,
 • žádost o provedení svatebního obřadu nebo registrovaného partnerství, 
 • žádost související s podnikáním,
 • žádost o provedení pohřbu.

Státní občanství

Co je státní občanství?

Státní občanství označuje vztah mezi jedincem a státem, konkrétně jeho vlastí. Jedná se o právní svazek, ze kterého jednotlivým účastníkům vyplývají práva a povinnosti

České státní občanství lze získat:

 • narozením (alespoň jeden z rodičů musí být občanem České republiky),  
 • určením otcovství u nesezdaných rodičů,
 • osvojením,
 • svěřením do ústavní,
 • pěstounské nebo jiné náhradní péče,
 • udělením, nalezením na území České republiky,
 • prohlášením (týká se například osob, které byly k 31. prosinci 1992 státními občany České a Slovenské Federativní Republiky).

Jak zapsat státní občanství do formuláře? 

Státní občanství se zapisuje stejným způsobem jako státní příslušnost. Vycházíme z celého označení, kterým je „státní občanství České republiky“. Použít lze název státu, v našem případě Česká republika, jeho zkrácenou verzi ČR, v mezinárodních dokumentech potom označení Czech Republic nebo mezinárodní zkratku CZE.

Rozdíly: Státní příslušnost vs. státní občanství?

Často se stává, že státní občanství a státní příslušnost jsou považovány za synonyma. To ale není tak docela pravda. Základním rozdílem je rozsah právních vztahů. Zatímco státní občanství se týká jen fyzických osob, státní příslušnost je obsahově širší a vztahuje se i na právnické osoby. Ve formulářích určených fyzickým osobám se ale často objevuje pouze jeden z těchto údajů. 

Kódy a zkratky pro státní občanství a příslušnosti 

Na území Česka žije i mnoho cizinců z různých zemí, proto se často setkáváme s různými zkratkami a kódy:

Mezinárodní kód/zkratka Země
ALB Albánie
ARM Arménie
BLR Bělorusko
BGR Bulharsko
CZE Česko
HUN Maďarsko
MNG Mongolsko
DEU Německo
POL Polsko
AUT Rakousko
ROU Rumunsko
RUS Rusko
SVK Slovensko
SRB Srbsko
UKR Ukrajina
VNM Vietnam

České státní občanství

Kdo může žádat o české občanství?

České občanství mohou získat občané cizího státu, případně osoby bez státního občanství. Nutné je, aby měl žadatel trvalý pobyt na území České republiky a současně splňoval další podmínky stanovené zákonem. 

Jak podat žádost o udělení občanství?

Žádost o udělení českého státního občanství je třeba podat osobně u krajského úřadu (případně úřadu městské části v Praze). Je třeba vybrat příslušný úřad podle místa trvalého bydliště. Tam s žadatelem vyplní potřebný Dotazník k žádosti o udělení státního občanství České republiky, který se následně spolu s dalšími podklady a vlastním stanoviskem úřadu odešle k posouzení Ministerstvu vnitra ČR. Ministerstvo si následně může žadatele pozvat k osobnímu pohovoru. 

Při podání žádosti je třeba předložit veškeré dokumenty, které s žádostí a splněním podmínek souvisí. Mimo jiné to může být: 

 • rodný list, 
 • oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství,
 • výpis z evidence trestů, 
 • doklad potvrzující absolvování zkoušky z českého jazyka, 
 • doklady o udělení trvalého pobytu, 
 • potvrzení o neexistenci dluhu u Finanční správy České republiky.

Podmínky získání státního občanství v ČR

Žadatel o české státní občanství musí splnit několik základních podmínek a předpokladů. Hlavní předpoklady se týkají bezpečnosti a integrace do společnosti. Žadatel nesmí žádným způsobem ohrožovat bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost nebo demokratické a další hodnoty.

Také je zapotřebí, aby byl integrován do české společnosti, a to především z rodinného, pracovního a sociálního hlediska. Kromě těchto požadavků jsou stanoveny i další podmínky, které musí žadatel splnit: 

 • Má povolen trvalý pobyt na území České republiky,
 • na území České republiky se skutečně zdržuje, a to alespoň polovinu z celkové doby povoleného trvalého pobytu,
 • je trestně bezúhonný
 • prokáže znalost českého jazyka a reálií, 
 • splní povinnosti vyplývající z právních předpisů, které upravují například vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné zdravotní pojištění nebo sociální zabezpečení, 
 • prokáže výši a zdroj svých příjmů, 
 • prokáže, že v posledních třech letech nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi, aniž by k tomu měl vážné důvody. 

Dvojí občanství v ČR

Od 1. ledna 2014 je podle Právního řádu České republiky možné disponovat dvojím občanstvím. Občané, kteří této možnosti využijí, mají dvě rovnocenná občanství, ze kterých jim vyplývají práva a povinnosti vůči oběma zemím.

Dvojí občanství lze získat automaticky (to se týká především dětí, jejichž rodiče mají dvě různá občanství) nebo na základě žádosti. Vždy je třeba splnit podmínky země, ve které žadatel usiluje o udělení státního občanství, a doložit příslušnému úřadu potřebné dokumenty.

Autor: Klára Sudová

Mzdová kalkulačka