Daňové přiznání za rok 2023: Pozor na tyto změny, časté chyby a pokuty za zpoždění

Daně 2024: Změny, novinky, časté chyby a pokuty u přiznání (ilustr. foto)

Daně 2024: Změny, novinky, časté chyby a pokuty u přiznání (ilustr. foto) Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

V polovině března evidovala Finanční správa ČR čtvrtinu daňových přiznání. Zhruba 65 procent přiznání bylo doručeno elektronicky datovou schránkou nebo přes portál MOJE daně. Tento podíl bude dále narůstat v průběhu dubna, jelikož pro elektronická podání platí termín 2. května. 

„V přechozích letech finanční úřady ve druhé polovině března obdržely zpravidla až milion přiznání k daním z příjmů, uvádí generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Čísla za letošek budou známa co nevidět, právě nyní vrcholí podávání přiznání klasickou cestou na pracovištích finančních úřadů.

Čím dál více občanů však již využívá elektronické podání daňového přiznání, ať už datovou schránkou nebo v uživatelsky přívětivém rozhraní portálu MOJE daně, který už aktivně využívá na 600 tisíc občanů,“ doplňuje Simona Hornochová. Termín pro elektronické podání je prodloužen do 2. května.

Finanční správa nebude pokutovat živnostníky starší 70 let, kteří podají daňové přiznání v papírové formě a ne elektronicky. 

Daňové přiznání 2024: Změny a novinky

Sluší se připomenout změny a novinky týkající se daňových přiznání a také nejčastější chyby při jejich vyplňování a podávání. Jaké tedy platí změny v zákoně o daních z příjmů pro přiznání fyzických osob za rok 2023?

Došlo k navýšení příjmového limitu, do kterého nemusíte daňové přiznání podat, z dosavadních 15 tisíc korun na 50 tisíc korun ročně. Pokud tedy vaše hrubé roční příjmy v součtu za celý rok 2023 nepřesáhly 50 tisíc korun a nemáte daňovou ztrátu, nemusíte daňové přiznání vůbec řešit.

Příjmový limit pro podání přiznání pro občany v zaměstnaneckém poměru byl také navýšen z dosavadních 6 000 korun na 20 tisíc korun ročně. Pokud jste tedy zaměstnanec a máte i nějaké vedlejší příjmy, například z pronájmu, které jsou nižší než 20 tisíc korun ročně, nemusíte podat daňové přiznání. Vaše daňové povinnosti související se zaměstnáním nejspíše již vyřídil zaměstnavatel.

Naposledy za loňský rok můžete využít vyšší slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení (tzv. školkovné), nejvýše do 17 300 korun ročně.

Nadále platí možnost odečíst dary, včetně darů na obranné úsilí Ukrajiny, až do výše 30 procent základu daně.

Chyby, kterých je třeba se vyvarovat

Od roku 2023 mají poplatníci převážně z řad OSVČ, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka, povinnost podat přiznání pouze elektronicky v předepsaném formátu XML. „Rozhodující je moment, odkdy se schránka považuje za zpřístupněnou, což je buď okamžik po prvním přihlášení do schránky, nebo uplynutí 15 dnů od jejího zřízení,“ vysvětluje podrobnosti Jana Jáčová, zakladatelka účetní firmy UOL Účetnictví.

Častou chybou je pak vyplnění přiznání ve formátu PDF a jeho zaslání datovou schránkou. Pro elektronické podání proto doporučujeme využít portál MOJE daně, ve kterém se s formátem nespletete. 

Při uplatňování slevy za umístění dítěte do předškolního zařízení (tzv. školkovného) lidé často uplatňují maximální možnou výši slevy 17 300 korun, zatímco ze zákona je možné slevu uplatnit pouze ve výši skutečně vynaložených výdajů.

Při uplatňování slevy na manželku nebo manžela dochází často k nezahrnutí některých příjmů, typicky nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské. Příjem manželky nebo manžela pak nesmí přesáhnout 68 tisíc korun ročně.

Přestože byla k 1. lednu 2024 zrušena sleva na studenta a školkovné, můžete si obě tyto slevy v přiznání k dani z příjmů za rok 2023 stále uplatnit. Jejich zrušení se projeví až v daňovém přiznání za rok 2024, které budete podávat v roce 2025.

Nezapomeňte na podpis a osvobozený příjem za rok 2023

Pokud je výsledkem daňového přiznání přeplatek na dani, nezapomeňte papírový formulář podepsat nejen v části, kde je uvedena podpisující osoba a datum podání, ale podepište i žádost o vrácení přeplatku umístěnou na konci formuláře. Sice jsou uvedena na jednom formuláři, ale ve skutečnosti se jedná o dvě podání a každé z nich musí být podepsáno. 

Fyzické osoby, které v roce 2023 obdržely osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč, musí podat finančnímu úřadu oznámení o osvobozených příjmech, i když jinak nemají povinnost podat daňové přiznání. Nejčastěji jde o dary, dědictví, výhry v loteriích či příjmy z prodeje movitých věcí, cenných papírů nebo podílů na obchodních společnostech. Oznámení musí obsahovat výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl. Nepodání oznámení je spojené s citelnou pokutou.

Lhůta pro podání oznámení o osvobozených příjmech se shoduje se lhůtou pro podání přiznání k dani z příjmů

Jaké jsou pokuty při nedodržení termínu v roce 2024?

Jestliže prodlení s podáním přiznání není delší než pět pracovních dnů, pokuta se nevyměří. Je-li podané přiznání vadné, musí správce daně dotyčného nejprve vyzvat k opravě vady. Pokud na tuto výzvu nereaguje a problémy neodstraní, dojde poté k vyměření pokuty.

„Pokuta zpravidla není vyměřena, pokud její výše nepřesáhne částku 1000 korun. Nepodá-li však poplatník daňové přiznání ani po výzvě správce daně, vypočte se z horní hranice procentního rozmezí a činí minimálně 500 Kč. Maximální výše pokuty může činit až 300 000 korun,“ upřesňuje Michal Jelínek, partner V4 Group.

Formulář online

Web onlinepriznani.cz ve spolupráci s deníkem e15 nabízí online formulář pro daňové přiznání pro daň z příjmu v XML nebo PDF formátu. Formulář  vyplníte snadno, k dispozici je i verze pro OSVČ včetně přehledů pro pojišťovny. Pokud si při vyplňování tohoto formuláře pro daňové přiznání nejste jistí, můžete využít i služeb účetní. 

Online formulář pro daňové přiznání 2024 >>>

Konec března se blíží a stále nedisponujete kompletní dokumentací a spracovaným účetnictvím? Nebo se potýkáte s vysokými daňovými povinnostmi a platbami pojistného? Můžete si prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání a placení daní o tři měsíce:

Posunout termín podání daňového přiznání >>>

Přehled sankcí:

  • 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,
  • 0,05 % stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanoveného daňového odpočtu, nebo
  • 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

Dojde-li k vyměření pokuty, je možné požádat o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. Správce daně může pokutu prominout zcela nebo zčásti, pokud k prodlení s podáním daňového přiznání došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem ospravedlnit. Správce daně zohledňuje také ekonomické a sociální poměry daňového subjektu.