Průkazy ZTP, ZTP/P a TP: Výhody, nárok a jak podat žádost

Průkaz ZTP/P (ilustrační foto)

Průkaz ZTP/P (ilustrační foto) Zdroj: ČTK

Rovné příležitosti a práva. To je jeden ze základních cílů průkazů ZTP, ZTP/P a TP. Osoby s tělesným smyslovým nebo duševním postižením mohou totiž díky těmto průkazům využívat různých výhod a slev, usnadňují jejich začleňování do společnosti a chrání je před diskriminací. Kdo má na tyto průkazy nárok? Kde o ně žádat? Jaké slevy a výhody se k nim pojí? A jak dlouho trvá jejich platnost?

Průkaz ZTP je zkratka pro průkaz osoby se zdravotním postižením. Celkem ale existují tři druhy průkazů a postupně si je všechny představíme. V tomto článku se navíc dozvíte:

Co to je ZTP, ZTP/P a TP?

V návaznosti na rozsah a závažnost postižení se rozlišují tři typy průkazů osob se zdravotním postižením (OZP):

1. stupeň (TP) - těžce postižení

Průkaz TP je osoby s vážným omezením pohybových schopností nebo jinými závažnými zdravotními problémy, které ztěžují jejich účast v běžném životě. Jsou to například osoby závislé na invalidním vozíku či jiných podpůrných pomůckách, s těžkou svalovou atrofií nebo paralýzou, s neurologickými poruchami, chronickými nemocemi s vážnými dopady na pohybové funkce.

2. stupeň (ZTP) - zvlášť těžce postižení

Kritérií pro získání průkazu ZTP je hned několik a patří mezi ně například omezení pohybové schopnosti, závažné obtíže s orientací v prostoru třeba ve spojení se zrakovým postižením, problémy s vykonáváním základních každodenních činností, jako je oblékání, hygiena nebo stravování, či závažná nemoc. 

3. stupeň (ZTP/P) - zvlášť těžce postižení/průvodce

Na tento druh průkazu mají nárok lidé se zdravotním postižením, kteří jsou závislí na průvodci v běžném životě, při navigaci veřejnými prostory.

K čemu průkaz slouží?

Průkazy mají pro zdravotně postižené osoby hned několik funkcí a účelů:

 • Začlenění - osoby se lépe mohou díky pomoci, jistým výhodám a možnosti přístupu k různým službám a zařízením začlenit do společnosti.
 • Identifikace - průkaz jasně ukazuje, že daná osoba má nárok na určité výhody a slevy. Někdy totiž nemusí být postižení na první pohled zjevné a průkazy v takových situacích pomáhají.
 • Výhody a slevy - patří sem spousta výhod, například snížené jízdné v hromadné dopravě, preferenční parkování, slevy na kulturní akce a další. Postupně si je níže rozebereme podrobněji.
 • Jednodušší administrativa - osoby s průkazem nemusí na každém jednotlivém místě dokládat své postižení. Stačí předložit tento jeden průkaz.
 • Diskriminace - lidé s průkazem mají nárok ho předložit ve chvíli, kdy se cítí být kvůli svému hendikepu diskriminováni.

Kdo má na průkaz nárok?

Jestliže jste osoba starší jednoho roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra, pak máte na průkaz OZP nárok.

Jak podat žádost o průkaz OZP?

Pro jeho získání potřebujete podat žádost, a to:

Jak získat průkaz ZTP, ZTP/P nebo TP?

Podat samotnou žádost můžete třemi způsoby zmíněnými výše. Je to ale jen začátek celého procesu. Vůbec prvním krokem by mělo být získání lékařského posudku od odborného lékaře nebo lékařského týmu, kteří dokáží zhodnotit vaše zdravotní postižení. Takový posudek musí obsahovat informace o tom, jaký druh postižení máte a v jakém je stupni.

Následně ještě po vás mohou požadovat fotokopii průkazu totožnosti, fotografií a další případné dokumenty. Informujte se u příslušného úřadu, které dokumenty jsou případně potřeba.

Pokud vaše žádost bude schválena, obdržíte průkaz ZTP. Tento průkaz by měl obsahovat informace o vašem postižení a platnost.

Výhody, slevy a benefity

Osoba vlastnícíprůkaz ZTPmá nárok na:

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky
 • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání. Nespadá sem samozřejmě čekání ve frontě při placení potravin, nebo vyšetření ve zdravotnických zařízeních
 • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob
 • slevu 75 procent jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 procent v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy,
 • preferenční parkování na místech určených pro osoby se zdravotním postižením,
 • slevy na vstupy do kulturních a sportovních zařízení.

Osoba s průkazem ZTP/P má kromě výše zmíněných výhod ještě nárok na:

 • bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě
 • bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

Osoba s průkazem TP má nárok na:

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky
 • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání. Nespadá sem samozřejmě čekání ve frontě při placení potravin, nebo vyšetření ve zdravotnických zařízeních
 • slevy na vstupy do kulturních a sportovních zařízení.

Nárok na příspěvek na auto, parkování a dálniční známku

Jestliže jste držitelem průkazu pro osoby se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P), pak máte několik výhod i v rámci pozemních komunikací. 

 • Vyhrazené parkování pro invalidy - místa jsou vždy jasně označena a právě sem můžete parkovat. Vůz ale musí vlastnit přímo osoba držící platný průkaz ZTP, nebo osoba blízká, která osobu s průkazem přepravuje. 
 • Vjezd do zákazu stání - v těchto označených zónách lze parkovat po nezbytně nutnou dobu, abyste právě vyložili nějaké věci. Platí to i v případě vjezdu označených „mimo zásobování“ nebo „dopravní obsluze vjezd povolen“.
 • Tyto osoby jsou také osvobozeny od povinnosti platit za dálniční známku nebo vyhrazené parkování před domem.

Zmíněné benefity se netýkají osob s praktickou nebo úplnou hluchotou. Parkovací průkaz vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, konkrétně jeho sociální odbor, a to na počkání, jestliže jste již držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. Potřebujete doložit:

 • občanský průkaz
 • průkaz ZTP nebo ZTP/P
 • jednu fotografii o rozměrech 35x45 mm, která odpovídá současné podobě.

Zajímavým benefitem jistě je také příspěvek na zvláštní pomůcku, na který mají nárok osoby, které mají těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo autistickou poruchu s těžkým postižením s opakovanými závažnými projevy autoagrese nebo heteroagrese přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Jednou takovou pomůckou může být i automobil. Jestliže osoba doloží, že se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena, tak má nárok na příspěvek na auto ve výši 100 tisíc korun až 200 tisíc korun v závislosti na příjmu.

Nárok na příspěvek na mobilitu

Jako držitel nebo držitelka průkazu ZTP nebo ZTP/P, máte nárok také na příspěvek na mobilitu, pokud o něj požádáte. O co vlastně jde?

Tento příspěvek ve výši 900 korun měsíčně slouží je vlastně dávka pro osoby, které jsou držitelem průkazu ZTP či ZTP/P a zároveň se pravidelně za úhradu dopravují nebo jsou dopravovány a nejsou jim poskytovány pobytové sociální služby jako třeba v domově důchodců.

Pokud víte, že na tento příspěvek máte nárok, pak o něj žádejte nejlépe hned s žádostí o průkaz ZTP, aby vám začal úřad při schválení průkazu rovnou vyplácet i příspěvek. Jestliže počkáte až na vydání průkazu, obíráte se tak zbytečně o několik měsíců příspěvku, který se vyplácí po schválení ode dne žádosti.

Jak dlouho trvá platnost průkazu?

Platnost průkazu OZP je zpravidla 5 nebo 10 let. U dětí je platnost ještě kratší, a to z důvodu měnící se podoby vzhledu. Datum platnosti je uvedeno nejen na průkazu, ale sám úřad práce vás bude o této skutečnosti písemně informovat zhruba 3 měsíce před koncem platnosti.

Abyste dosáhli prodloužení průkazu, musíte opět vyplnit Žádost o přiznání průkazu OZP a případně žádost o příspěvek na mobilitu.

VIDEOČeská pošta: Ceny služeb pro rok 2023

Video placeholde
Česká pošta zdraží SIPO i dopisy. Ceny služeb pro rok 2023 přehledně • Videohub

Článek vyšel poprvé 14. srpna 2023.