České občanství: Kdo a jak ho může získat? Podmínky, zkoušky a cena

České státní občanství: Kdo a jak ho může získat? Podmínky, test, cena (ilustrační obr.)

České státní občanství: Kdo a jak ho může získat? Podmínky, test, cena (ilustrační obr.) Zdroj: Profimedia

Státní občanství ČR získá většina tuzemských obyvatel narozením. Existuje ale několik dalších způsobů nabytí občanství, které jsou v posledních letech zajímavé zejména pro Slováky nebo Ukrajince. Kdo může podat žádost o české občanství, jaká je cena úřední procedury a jaký test musí žadatelé úspěšně složit? Usnadňuje situaci manželství a co musí vyřešit rodiče pro dítě narozené v zahraničí?

Kdo a jak může získat české občanství?

Podmínky a další náležitosti českého občanství určuje zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky. Podle platné legislativy lze státní občanství ČR nabýt sedmi způsoby:

 • narozením,
 • určením otcovství,
 • osvojením,
 • nalezením na území ČR,
 • udělením,
 • prohlášením,
 • v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče.

Na občany cizího státu s trvalým pobytem na území České republiky se vztahuje nabytí státního občanství udělením. O udělení českého občanství rozhoduje ministerstvo vnitra. To při posouzení žádosti zohledňuje také stanovisko policie a zpravodajských služeb ČR.

Státní občanství může být uděleno žadateli, který má na území ČR povolený trvalý pobyt nepřetržitě:

 • po dobu alespoň 5 let,
 • po dobu alespoň 3 let v případě občanů dalších členských států Evropské unie,
 • po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území ČR dosahuje alespoň 10 let.

Uvedené lhůty se vždy vztahují ke dni podání žádosti. V prvních dvou případech se do doby pobytu započítává doba jakéhokoliv oprávněného pobytu na území ČR před dosažením 18 let věku.

Podmínky získání státního občanství ČR

Kromě požadavku na délku trvalého pobytu v ČR stanovuje zákon žadatelům pro udělení státního občanství další podmínky.

 • Trestní bezúhonnost: Všichni žadatelé starší 15 let musí prokázat, že nebyli pravomocně odsouzeni pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo pro úmyslný trestný čin v ČR. Žadatelé, kteří se v tuzemsku zdržují méně než 10 let, musí zároveň doložit trestní bezúhonnost ve státě, jehož jsou státními občany, případně ve státech, v nichž v posledních 10 letech před podáním žádosti pobývali nepřetržitě více než 6 měsíců (po dosažení 15 let věku).
 • Zdržování na území ČR: Žadatel o české občanství musí prokázat, že se na území ČR skutečně zdržuje, a to minimálně v rozsahu jedné poloviny doby pobytu. Do této doby se započítávají i období nepřítomnosti, která nepřesáhla 2 po sobě jdoucí měsíce, nebo ze závažných důvodů až 6 po sobě jdoucích měsíců. Za závažný důvod se pokládá například těhotenství a narození dítěte, vážné onemocnění, studium nebo pracovní cesta.
 • Znalost českého jazyka: Zájemce o občanství čeká také zkouška z českého jazyka. Testu se vyhnou žadatelé, kteří absolvovali 3 školní roky základní, střední či vysoké školy, na níž byla vyučovacím jazykem čeština. Výjimka může být udělena rovněž osobám mladším 15 nebo starším 65 let a lidem s tělesným či mentálním postižením, které jim osvojení jazyka znemožňuje.
 • Znalost českých reálií: Uchazeči o české občanství musí v testu prokázat znalost ústavního systému ČR a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích země. Výjimka se uděluje na základě stejných podmínek jako u znalosti českého jazyka, tedy slovy zákona „z důvodů hodných zvláštního zřetele“.
 • Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů: Překážkou v udělení státního občanství může být závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, které upravují vstup a pobyt cizinců na území České republiky. Jde například o předpisy spojené s veřejným zdravotním pojištěním, sociálním zabezpečením, důchodovým pojištěním, daněmi, cly nebo vyživovací povinností vůči dítěti.
 • Prokázání výše a zdroje příjmů: Podmínka platná pro žadatele starší 18 let. Výši a zdroje příjmů je nutné doložit za období posledních 3 let předcházejících dni podání žádosti.
 • Nezatěžování sociálních systémů: Uchazeč o české občanství prokazuje, že v posledních 3 letech výrazně a bez vážných důvodů nezatěžoval systém státní sociální podpory či systém pomoci v hmotné nouzi. Výrazným zatěžováním se chápe převážná závislost žadatele na poskytovaných dávkách. Výjimka je stanovena pro osoby vyloučené z výkonu výdělečné činnosti z důvodu zdravotního stavu či žadatele čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

Další výjimky, za kterých je možné vybrané podmínky prominout, jsou stanovené přímo v zákoně č. 186/2013 Sb., konkrétně v paragrafu 15. Pro trestní bezúhonnost a prokázání výše a zdroje příjmů žádné výjimky neexistují.

Test a zkoušky pro žadatele o české občanství a co obsahují

Velkou výzvu pro cizince tradičně představují jazykové zkoušky a testy zaměřené na české reálie. Oba typy testů se provádí u Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

Jazykové zkoušky zahrnují čtení, poslech, psaní a ústní pohovor. Na každou část je přesně vyměřený čas, celkem zkouška trvá hodinu a půl. V písemné části (čtení, poslech, psaní) testovaná osoba dokazuje, že rozumí psanému textu, mluvenému slovu a je schopna napsat krátký obecný text. V rámci ústní části žadatel o české občanství absolvuje zhruba 10minutový pohovor, v němž se musí představit a odpovídat na otázky zkoušejícího. Úspěšně složená zkouška poslouží jako doložení komunikační kompetence v českém jazyce na požadované úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Test z českých reálií probíhá písemně a trvá 30 minut. U každé otázky jsou čtyři možnosti odpovědí, přičemž jen jedna je správná. Odpověď může mít podobu textu či obrázku. Úlohy testu předpokládají dosažení jazykové úrovně B1. Otázky jsou k dispozici v databance testových úloh z českých reálií.

Jazykové zkoušky a test z českých reálií můžete složit společně během jednoho dne nebo lze vykonat každou část zvlášť ve dvou různých termínech. Výsledek se vždy hodnotí pro obě části samostatně. U zkoušek z českého jazyka je zapotřebí dosáhnout nejméně 60 procent, a to i v jednotlivých částech testu. V jednom z písemných subtestů může žadatel získat jen 50 procent. Test z českých reálií je nutné složit alespoň na 60 procent.

Cena: Kolik za české občanství zaplatíte?

Pokud patříte mezi uchazeče o české občanství, jistě vás zajímá také cena všech úředních procedur. Za přijetí žádosti o udělení státního občanství ČR zaplatíte správní poplatek ve výši 2 000 Kč. Tato cena je stanovena pro dospělého žadatele. U nezletilých osob a žadatelů, kteří jsou zároveň azylanty, činí částka 500 Kč. Úřady mohou z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit správní poplatek na 500 Kč u dospělých a 100 Kč u nezletilých a azylantů. Správní poplatek se v případě zamítnuté žádosti o udělení státního občanství nevrací.

Celkové náklady zvýší případné poplatky za jazykové zkoušky a test z českých reálií. Cena za oba testy činí 5 700 Kč – jazyková zkouška vychází na 3 700 Kč, test z reálií na 2 000 Kč.

Jak a kde podat žádost o české občanství

Žádost o české občanství musíte podat osobně. Učiníte tak v Praze, Brně a dalších větších městech – k podání žádosti totiž slouží příslušné krajské úřady podle místa bydliště (v Praze úřady dané městské části). Úřad s žadatelem vyplní dotazník a žádost spolu se svým stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu z místa bydliště žadatele a dalšími doklady zašle ministerstvu vnitra, které o udělení občanství rozhoduje. Ministerstvo si v případě potřeby může žadatele předvolat k ústnímu jednání.

Z udělené žádosti musí být patrné, kdo ji podává, čeho se týká a kterému orgánu je určena. Chybět by neměl datum a podpis, ministerstvo vnitra doporučuje žádost také stručně odůvodnit. Pokud dotyčný žádá o prominutí některých podmínek pro udělení občanství, musí z žádosti jasně vyplývat z jakých důvodů. K žádosti je nutné připojit:

 • rodný list,
 • oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství (pokud žadatel vstoupil do manželství či partnerství),
 • doklad o rozvodu nebo rozhodnutí o zrušení partnerství (bylo-li manželství/partnerství zrušeno),
 • úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
 • výpis z evidence trestů, případně rovnocenný doklad prokazující bezúhonnost žadatele,
 • životopis v českém jazyce, ve kterém jsou uvedené zejména údaje o pobytu na území ČR (pracovní a jiné výdělečné činnosti, studium, rodinný a společenský život),
 • doklad o absolvování zkoušky z českého jazyka a testu z českých reálií (nebo doklady, na základě kterých mohou být tyto podmínky k udělení občanství prominuty),
 • doklady prokazující pobyt žadatele na území ČR a jeho pobyty v zahraničí,
 • potvrzení (ne starší než 30 dnů), že žadatel nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR evidován nedoplatek,
 • doklady prokazující zdroje finančních prostředků sloužících k zajištění životních potřeb v ČR (doklad o příjmu důchodu, doložení příjmů ze zahraničí, doklady prokazující příjmy manžela či partnera, je-li na ně žadatel odkázán apod.),
 • potvrzení příslušných orgánů, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a veřejném zdravotním pojištění.

Žadatelé, kteří v tuzemsku vykonávali nebo vykonávají závislou práci, připojí ještě potvrzení o svém zaměstnání včetně informace o výši příjmu a další podklady prokazující minulé pracovní aktivity na území ČR. Studenti a osoby, které v Česku studovaly, doplní potvrzení o studiu, poslední školní vysvědčení či jiné dokumenty dokládající studium.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřené vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo tzv. apostilou, nestanovuje-li mezinárodní smlouva jinak) a úředně přeložené do českého jazyka. Pro Slováky je situace jednodušší – u dokladů vydaných slovenskými orgány se překlad do českého jazyka nevyžaduje.

Znamená svatba a manželství automaticky nabytí občanství?

Řada lidí se domnívá, že k nabytí občanství stačí sňatek s osobou, která českým občanstvím disponuje. Sňatek s občanem ČR však není důvodem pro udělení státního občanství. Nicméně po svatbě může být žádost o občanství jednodušší a rychlejší. Svatbu či registrované partnerství s občanem ČR totiž zákon uvádí jako jeden z možných důvodů prominutí podmínek pro udělení občanství.

Díky manželství tak mohou (při dodržení ostatních podmínek) získat občanství i osoby, které zatím nesplnily požadovanou délku trvalého pobytu na českém území nebo nejsou schopné prokázat, že se v ČR zdržují minimálně v rozsahu jedné poloviny doby pobytu.

Kdy získává dítě české občanství?

U dětí připadá v úvahu hned několik možností získání českého občanství.

 • Narození: Dítě nabývá české státní občanství narozením, pokud je v den jeho narození alespoň jeden z rodičů státním občanem ČR. Pro dítě narozené v zahraničí se nic nemění, místo narození nemá na nabytí českého státního občanství narozením žádný vliv. O nabytí občanství není třeba žádat, dítě jej získá automaticky. V praxi budou rodiče řešit jen vydání dokladů, kterými se občanství prokazuje a českého rodného listu. Za jeho vydání pro dítě narozené v zahraničí zodpovídá Zvláštní matrika v Brně.
 • Určení otcovství: Možnost navržená pro děti narozené mimo manželství, jejichž matka není státní občankou ČR. Podmínky získání občanství se poté odvíjí od státního občanství matky. Je-li občankou EU, Švýcarska nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, stačí souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství. Jinak je zapotřebí prokázat otcovství genetickou zkouškou nebo požádat o udělení státního občanství České republiky podle paragrafu 28 zákona o státním občanství. Podrobnosti o udělení občanství určením otcovství jsou k dispozici na webu ministerstva vnitra.
 • Osvojení: Dítě se může stát českým státním občanem také osvojením. Občanství získá dnem nabytí právní moci rozsudku o osvojení, pokud je alespoň jeden z osvojitelů občanem ČR.
 • Nalezení: Specifickým případem je nabytí státního občanství nalezením. Vztahuje se na děti nalezené na území ČR, které jsou mladší 3 let a jejichž totožnost není známa. Tyto děti získávají státní občanství dnem nalezení na českém území, jestliže se do 6 měsíců ode dne nalezení neprokáže, že nabyly státního občanství jiného státu.
 • Svěření do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče: Státní občanství ČR nabývá rovněž dítě, které se v tuzemsku narodí a bylo svěřeno do náhradní péče.

České občanství versus česká státní příslušnost

Státní občanství je často zaměňováno za státní příslušnost. Nejedná se však o synonyma, význam obou pojmů se liší – především v rozsahu právních vztahů. Termín státní příslušnost je obsahově širší a popisuje vztah fyzických i právnických osob k vybranému státu, a to primárně z pohledu mezinárodního práva. Státní občanství je vnímáno jako vztah jedince (fyzické osoby) k danému státu zejména perspektivou politických a občanských práv.

Jaká je oficiální zkratka občanství ČR, kterou napíšete do formuláře?

Při vyplňování formulářů lidé někdy váhají, jakou zkratku u českého občanství uvést. Státní občanství se zapisuje stejně jako státní příslušnost. Vychází se z celého označení, kterým je „státní občanství České republiky“. Do příslušné kolonky tedy můžete zapsat celý název státu (Česká republika) nebo zkratku ČR. V mezinárodních dokumentech se pracuje s kódy států, v našem případě jde o zkratku CZE. Seznam s kódy států najdete na webových stránkách ministerstva vnitra.