Zkušební doba přehledně. Co říká zákoník práce?

Zkušební doba: Délka, výpověď, práva. Co říká zákoník práce? (ilustrační foto)

Zkušební doba: Délka, výpověď, práva. Co říká zákoník práce? (ilustrační foto) Zdroj: Profimedia

Zkušební doba slouží k tomu, aby si zaměstnavatel i zaměstnanec ověřili, zda jim spolupráce vyhovuje. Během zkušební doby lze pracovní poměr ukončit i bez uvedení důvodu. Jaká pravidla má zkušební doba?

Zákoník práce a zkušební doba

Zkušební dobu si musí zaměstnavatel se zaměstnancem písemně sjednat, a to nejpozději v den nástupu do práce. Automaticky ze zákona se neuplatní, je tedy dobrovolná. Není-li sjednána, zaměstnanec pracuje bez zkušební doby.

Následným dodatkem nelze zkušební dobu dodatečně zakotvit, pokud si ji tedy zaměstnavatel nesjedná nejpozději v den nástupu do práce, má smůlu. Po tomto okamžiku není možné zkušební dobu sjednat ani dodatečně prodloužit.

„Pokud zaměstnanec nastoupí do práce prvního dne v měsíci a zaměstnavatel z důvodu nepřítomnosti jednatele podepíše smlouvu například až pátého, jednak došlo k tomu, že určitou dobu nebyla uzavřena písemná pracovní smlouva, což je přestupek sám o sobě, a zároveň to znamená, že právně vůbec nedošlo ke sjednání zkušební doby, než byl sjednaný den nástupu do práce. Zaměstnavatel se tedy tímto postupem může o zkušební dobu připravit,“ upozorňuje advokát David Šupej z advokátní kanceláře Sedlakova Legal.

Jak dovodil Nejvyšší soud, zákoník práce vylučuje pouze dodatečné prodloužení zkušební doby. Naproti tomu zkrácení nebo upuštění od zbytku zkušební doby možné je.

Délka zkušební doby

Je-li sjednána zkušební doba, je maximálně tříměsíční u řadových zaměstnanců. U vedoucích je možné sjednat zkušebku až na šest měsíců.

Dalším limitem je maximální délka zkušební doby, která nesmí překročit polovinu sjednané délky trvání pracovního poměru. Pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou čtyři měsíce, maximální délka zkušební doby je dva měsíce, ať se jedná o řadového zaměstnance, nebo o vedoucího. Limity platí pro všechny pracovní poměry bez ohledu na výši úvazku.

Zákoník práce stanoví maximální možnou délku zkušební doby. Smluvním stranám ale nic nebrání v tom, aby si zkušební dobu sjednaly i kratší, anebo od ní upustily úplně.

Dovolená ve zkušební době

Ačkoliv není obvyklé čerpat během zkušební doby dovolenou, ze zákona na to má zaměstnanec nárok.

„Zaměstnancům nárok na dovolenou vzniká po odpracování zákonem stanovené doby bez ohledu na to, zda jsou ve zkušební době, či nikoliv. V případě, že zaměstnavatel zaměstnanci umožní si dovolenou ve zkušební době vybrat, zaměstnanci se o dobu čerpání celodenní dovolené zkušební doba prodlouží,“ vysvětluje advokátka Romana Szuťányi z advokátní kanceláře Rowan Legal.

Prodloužení zkušební doby

Ve dvou případech zákon předjímá automatické prodloužení zkušební doby, kdy smluvní strany neměly možnost jejího účelu využít, tedy ověřit si, zda jim vzájemná spolupráce v pracovním poměru vyhovuje. 

Zkušební doba se automaticky prodlužuje o celodenní překážky v práci a dny celodenní dovolené. Mezi překážky v práci, o které se zkušební doba prodlužuje, patří například pracovní neschopnost a jiné překážky na straně zaměstnance, ale i překážky na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnanci není umožněn výkon práce. 

Nemocenská ve zkušební době

V případě pracovní neschopnosti ve zkušební době vyplácí prvních čtrnáct dnů náhradu mzdy zaměstnavatel. Od patnáctého dne – v případě, že ze zákona vznikl na tuto dávku nárok – vyplácí nemocenské Česká správa sociálního zabezpečení.

Pracovní neschopnost má dva dopady na zkušební dobu. Jednak se o ni jako o celodenní překážku v práci běh zkušební doby prodlužuje (zkušební dobu tedy nelze jen tak přečkat v pracovní neschopnosti) a jednak platí zákaz rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr v prvních čtrnácti dnech pracovní neschopnosti. Patnáctý den však již zaměstnavatel pracovní poměr rozvázat může.

Změna pozice ve zkušební době

Může se stát, že již během zkušební doby, anebo po jejím uplynutí dospějí zaměstnavatel a zaměstnanec k tomu, že se zaměstnanec hodí na jinou pozici a změní pracovní smlouvu. V takovém případě není možné sjednat novou zkušební dobu.

„Ve vztahu k jednomu pracovnímu poměru vždy platí, že sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. Pokud v čase jen měníte podmínky pracovního poměru, nemůžete zároveň sjednávat další zkušební dobu,“ míní advokát David Šupej.

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Ve zkušební době může pracovní poměr rozvázat kterákoliv ze smluvních stran, a to bez uvedení důvodu. Tatáž pravidla platí pro zaměstnance a zaměstnavatele. Pracovní poměr se ukončuje zrušením ve zkušební době, které je možné i ze strany zaměstnavatele téměř z jakékoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Pracovní poměr pak skončí v den doručení tohoto zrušení.

To však nebrání tomu, aby zaměstnavatel pracovní poměr rozvázal například okamžitým zrušením nebo výpovědí. „Takový postup však není příliš praktický, když okamžité zrušení nebo výpověď jsou možné pouze ze zákonem stanovených důvodů. Problém by mohl nastat v případě doručení dokumentu ‚výpověď ve zkušební době‘. Podle mého názoru by se mělo právní jednání posuzovat nejen podle názvu, ale i obsahu. Nicméně zaměstnavatel může mít problém – pokud by totiž soud vyložil jednání skutečně jako výpověď, řešilo by se její odůvodnění a další náležitosti,“ připomíná David Šupej.

Vzor ke stažení: Výpověď z pracovního poměru >>>

Ve zkušební době lze ukončit pracovní poměr například také s těhotnou ženou. Ačkoliv ve zrušení pracovního poměru ve zkušební době není nutné uvádět důvod, důvodem nesmí být právě těhotenství. Pak by se totiž jednalo o diskriminaci. Ačkoli zaměstnavatel těhotenství jako důvod rozvázání pracovního poměru výslovně neuvádí, ale z okolností lze dovodit, že důvodem je, lze se domáhat neplatnosti zrušení pracovního poměru u soudu.

Zkušební doba u dohod (DPČ a DPP)

Poslední velká novela zákoníku práce zakotvila do informačních povinností vůči dohodářům i povinnost informovat o podmínkách a době trvání zkušební doby. Ačkoliv se zákon jinde o zkušební době u DPČ a DPP nezmiňuje, dovozujeme, že je možné ji s dohodáři sjednat.

„Zkušební dobu tak lze sjednat i v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že na rozdíl od pracovní smlouvy lze dohody ukončit i bez udání důvodu a s velmi krátkou výpovědní dobou (15denní), možnost sjednání zkušební doby u dohod se v praxi příliš nevyužívá,“ uzavírá advokátka Szuťányi z Rowan Legal.