Starobní důchod: Jak podat žádost a které dokumenty potřebujete

Existuje hned několik možností, kdy do důchodu odejít. Musíte ale počítat s jistým krácením peněz.

Existuje hned několik možností, kdy do důchodu odejít. Musíte ale počítat s jistým krácením peněz. Zdroj: Reuters

Důchodový věk se blíží a začínáte si zjišťovat, jak vlastně o důchod požádat? Co všechno budete k vyřízení potřebovat? Jak dlouho trvá schválení žádosti o vyplacení důchodu a nastal vůbec ten správný čas, kdy můžete do důchodu nastoupit?

Co je starobní důchod a co znamená podání žádosti?

Starobní důchod je finanční dávka z důchodového pojištění, na kterou mají nárok podle zákona o důchodovém pojištění všichni občané České republiky, kteří splnili podmínku minimální doby pojištění a dosáhli důchodového věku. Nazýváme je pak starobními důchodci. Vedle starobního důchodu existují v rámci tuzemského důchodového systému ještě tři dávky, a to důchody invalidní, vdovské a sirotčí. 

Aby vám ale mohl být starobní důchod vyplacen, musíte si podat žádost na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ).

Žádost o starobní důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.

Kalkulačka: Výpočet starobního důchodu >>>

Kdo má nárok na starobní důchod?

Podmínky nároku na starobní důchod stanoví zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. a je potřeba splnit dvě základní podmínky:

 1. Dosáhnout stanoveného důchodového věku.
 2. Získat potřebnou dobu důchodového pojištění, což je v současnosti 35 let. 

Důchodový věk v Česku není pro všechny stejný, záleží na ročníku narození a u žen ještě stále na počtu vychovaných dětí. Podívejte se na tabulku důchodového věku podle roku narození. Pokud si ale nejste zcela jistí, naše kalkulačka spočítá váš důchodový věk za vás.

Kalkulačka: Věk odchodu do důchodu >>>

Kdy odejít do důchodu?

Existuje hned několik možností, kdy do důchodu odejít. Musíte ale počítat s jistým krácením peněz, pokud se rozhodnete odejít do důchodu dříve.

Řádný důchodový věk se časem prodlužuje a sjednocuje. Zatím dle aktuálně platné legislativy mají všichni lidé narození v roce 1972 a později řádný důchodový věk 65 let. V budoucnu se však dá vzhledem k demografickému a ekonomickému vývoji očekávat, že řádný důchodový věk v Česku stoupne, stejně jako se postupně zvyšuje řádný důchodový věk ve většině vyspělých zemí světa, což lze vidět i v tabulce odchodu do důchodu dle věku.

Předčasný důchod

Před samotným řádným starobním důchodem lze ještě požádat o tzv. předčasný starobní důchod s tím, že je třeba získat potřebnou dobu důchodového pojištění jako při řádném odchodu do starobního důchodu. Žadatelé o starobní důchod mohou do předčasného důchodu odejít už v 60 letech, pokud mají řádný důchodový věk vyšší než 63 let. V případě, že je řádný důchodový věk nižší než 63 let, tak lze do předčasného důchodu odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

Jakmile ale požádáte o předčasný důchod, už je to nevratné a nedostanete klasický starobní důchod. Doba, o kterou se odchází do důchodu dříve, výši důchodu natrvalo sníží. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Předdůchod

Další možností je ještě předdůchod. Doba pobírání předdůchodu se pro důchodové účely hodnotí jako vyloučená doba pojištění, tj. nedochází k rozmělnění osobního vyměřovacího základu. Většina lidí odchází do předdůchodu, protože již nechtějí nebo nemohou pracovat a současně nechtějí odcházet do trvale kráceného předčasného důchodu.

V případě, že byste rádi znali přesnou částku starobního důchodu, využijte naši kalkulačku pro odchod do důchodu.

Kde najít formulář žádosti o důchod?

Formulář pro žádost o starobní důchod dostanete na místně příslušné správě sociálního zabezpečení. Tam žádost také vyplníte a doložíte potřebné doklady. Na úřad se musíte dostavit osobně, popřípadě na základě udělené plné moci prostřednictvím svého zástupce.

Žádost s vámi sepíše pracovník správy sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopise, i proto není žádný formulář ani tiskopis nikde veřejně k dispozici.

Žádost o starobní důchod online

Již brzy by mělo jít žádat o důchod i online. Návrh na zavedení online žádosti o důchod schválila vláda 19. dubna letošního roku jako součást důchodové novely. Žádost o důchod byste mohli podávat online od 1. prosince 2023.

Formulář pro online žádost o důchod bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. Pro přihlášení se využijí různé metody elektronické identity, jako například Bankovní identita nebo eObčanka.

Po vyplnění formuláře bude žadatel elektronicky vyzván k doplnění dalších údajů. Bude mu umožněno se také domluvit na osobní schůzce na pobočce, pokud si klient zvolí tuto možnost komunikace ohledně své žádosti. Pro ty, kteří nechtějí využít online podání žádosti o důchod, bude stále možné podat žádost nově na jakékoliv okresní správě sociálního zabezpečení, a ne pouze na té, která je žadateli příslušná dle trvalého pobytu. Důchodovou novelu musí ještě projednat Sněmovna.

K výjimečné situaci došlo  ke konci loňského roku, kdy byl nápor žádostí o důchod tak velký, že Česká správa sociálního zabezpečení umožnila podat žádost elektronicky nebo poštou a následně pak bylo nutné dojít osobně žádost dovyplnit a podepsat. Prostřednictvím takového tiskopisu si pojištěnec zachová datum uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění v souvislosti s podáním žádosti o důchod v případech, kdy ve výjimečných a ojedinělých situacích nemůže řádně sepsat žádost na OSSZ.

Dokumenty k žádosti o starobní důchod: Co potřebujete?

K žádosti o starobní důchod budete předkládat:

 • nezbytný je doklad totožnosti, tj. občanský průkaz, případně cestovní pas či povolení k pobytu,
 • doklady o době studia (popřípadě učení), a to i v případě, že nebylo dokončeno
  • výuční list;
  • vysvědčení z jednotlivých ročníků a maturitní vysvědčení;
  • výkaz o studiu (index), vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, diplom;
  • potvrzení školy o délce studia (pro nárok na důchod a jeho výši nemá přímý vliv stupeň dosaženého vzdělání, ale délka doby studia; proto je nutné předložit doklady, z nichž je tato skutečnost patrná)
 • doklady o době vojenské služby
  • vojenská knížka,
  • potvrzení Správního archivu Armády České republiky (sídlí na adrese: nám. Republiky 4, Olomouc),

Jak dlouho trvá schválení žádosti a vyplácení důchodu?

Jakmile je žádost úspěšně na sociální správě sepsána, postupuje na ústředí České správy sociálního zabezpečení, kde se o nároku na důchod rozhoduje. Zákonná lhůta pro vyřízení je 90 dnů, ale úřady jsou většinou rychlejší. O rychlosti rozhoduje i správnost dodaných dokladů, takže doporučujeme tuto část nepodcenit.

Jako žadatel pak budete písemně informováni. V tomto písemném rozhodnutí je uvedeno, od jakého data byl důchod přiznán a v jaké výši. Přílohou rozhodnutí je tzv. osobní list důchodového pojištění s přehledem dob pojištění a výdělků, které byly pro důchod započítány.

Pokud nebyly podmínky pro nárok na důchod splněny, přijde vám rozhodnutí o zamítnutí žádosti s odůvodněním. Jestliže s rozhodnutím nesouhlasíte nebo máte k rozhodnutí výhrady, můžete podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho doručení.

 

Časté chyby a otázky při vyplňování žádosti o starobní důchod

Nevynechat žádné práce

Při dodávání protokolu o zaměstnávání nevynechejte žádnou brigádu nebo dohodu o pracovní činnosti apod. Jestliže totiž necháte vyhledávání na ČSSZ, často se už nic nevyhledává. Jenže pokud uvedete jakoukoli práci, správa to musí ověřit a mohou se vám do výpočtu započítat další cenné dny pojištění.

Dejte si pozor na prázdná místa

Na zkoušku si nechte vyjet Informativní osobní list důchodového pojištění. Můžete takto snadno v předstihu zachytit prázdná místa v evidenci, která by vás mohla stát několik evidovaných dní až let, čímž se vám může zkrátit starobní důchod. Správně zaevidována nemusí být například celá délka studia. Stejně tak nemusí být zaznamenány dny v evidenci na Úřadu práce nebo případy, kdy jste provozovali samostatně výdělečnou činnost. Vše pak dodejte.

Doložit všechny dokumenty

Na předchozí body úzce navazuje kompletní doložení všech dokumentů. Stačí mnohdy jen dodat třeba dohodu o provedení práce a doklad ČSSZ o zaplacení důchodového pojištění, který bohužel úřad neevidoval a najednou se může zvýšit vyměřovací základ i doba pojištění, čímž se zvýší i výše starobního důchodu.

Posunutí odchodu důchodu

Na každém dnu záleží, zvlášť jestli se rozhodnete třeba pro předčasný důchod. Nenechte se tedy přemluvit k posunutí přiznání důchodu třeba o jeden den. Můžete tak přijít i o stokoruny. Nezapomeňte, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dnů předčasnosti.

VIDEO: Rostoucí důchody a státní rozpočet

Video placeholde
Rostoucí důchody jsou problémem pro rozpočet • Videohub